WOLFE WAVE

0
131
WOLFE WAVE

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Wolfe Wave

ทฤษฎีWolfe Wave ถูกค้นพบโดย Bill Wolfe ในขณะที่เขากําลังสังเกตการเคลื่อนไหวของดัชนีS&P 500 แต่ผู้ที่นําทฤษฎีนี้มาเผยแพร่คือ Bryan Wolfe ผู้เป็นลูกชายของเขา ทฤษฎีWolfe Wave กล่าวถึงโครงสร้าง ของคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับกฎข้อที่1 ของนิวตัน กล่าวคือการดําเนินการทางราคาจะต้องเกิดปฏิกิริยาตรงข้าม การเคลื่อนไหวเหล่านี้จะสร้างรูปแบบคลื่นที่ชัดเจน เพียงพอต่อการลากเส้นแนวโน้ม (Trendline) โดยปกติแล้ว นักลงทุนไม่สามารถมองหา Wolfe Wave ได้จนกว่าคลื่นลําดับที่1, 2, 3 และ 4 จะได้ปรากฏขึ้นแล้ว การตั้งค่า เป้าหมายในการซื้อขายจาก Wolfe Wave คือการคาดหวังกําไรในคลื่นลําดับที่5

โปรดระลึกเสมอว่า Wolfe Wave ในกรณีSell คล่นลําดับที่ื3 จะต้องสูงกว่าคลื่นลําดับที่1 และในกรณีBuy คลื่นลําดับที่3 จะต้องต่ํากว่าคลื่นลําดับที่1 ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์สภาพของตลาดให้แม่นยําก่อนการซื้อขาย

การสร้างคลื่น Wolfe Wave

Wolfe Wave เป็นรูปแบบของคลื่นที่สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ นักลงทุนนิยมใช้Wolfe Wave คู่กับกราฟระยะสั้น ในการเกิดคลื่น Wolfe Wave จะต้องตรวจสอบกราฟ ให้พบความเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกในรูปแบบคลื่น 2 คลื่นเสียก่อน จากนั้นจึงมองหาคลื่นในลักษณะเดียวกัน ทิศทางตรงข้าม

ขั้นตอนการสร้างคลื่น Wolfe Wave

ในการสร้างคลื่น Wolfe Wave นักลงทุนจะต้องมองหาจุด Swing ของคลื่นแต่ละลูกก่อน

ในการกําหนดจุด Stop Loss (S/L) ให้ตั้งไว้สูงกว่าคลื่นลําดับที่4 อย่างน้อย 20 จุด ในขณะที่จุด Target (T/P) จะเป็นจุดที่ราคาวิ่งมายังเส้นที่ได้ลากไว้