VOLUME

0
186
VOLUME

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Volume

ปริมาณการซื้อขายของทรัพย์สินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซื้อขายรวม ทั้งตลาด นักลงทุนใช้Volume วัดค่าการขายที่เกิดจากความหวาดกลัว (Panic Sell) อันเกิดจากรูปแบบ การซื้อขายที่ผิดปกติอีกทั้งยังใช้ในการวิเคราะห์การสิ้นสุดของสภาวะ Bullish และ Bearish ได้อีกด้วย Volume ที่เปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกถึงแนวโน้มของราคาในทิศทางเดิมแต่หาก Volume มีค่าลดลง จากเดิมเป็นโอกาสในการเปลี่ยนทิศทางของราคา

การตรวจสอบความผิดปกติของราคาโดยใช้Volume

การขึ้นลงของราคากับปริมาณการซื้อขายที่ไม่สัมพันธ์กันนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
การร่วมกันปั่นราคาในตลาดของธนาคารขนาดใหญ่การซื้อขายอันเกิดจากการหวาดกลัว ตลอดจนถึง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินอย่างกะทันหันของธนาคารกลาง จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางราคา
ไม่สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายในปัจจุบัน เหตุการณ์ในลักษณะนี้นักลงทุนสามารถใช้Volume

ในการตรวจสอบความผิดปกติของราคาได้

ข้อสังเกตของ Volume

ราคาที่ปรับตัวลดลงและปรับตัวเพิ่มขึ้นในภายหลัง มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง แสดงถึงราคาที่ขึ้น เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น

ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าแต่ปริมาณการซื้อขายกลับลดลง บ่งบอกว่าไม่ใช่แนวโน้มของราคา ในขณะนั้น เป็นสัญญาณหลอก นักลงทุนไม่ควรซื้อขายในช่วงนี้

ราคาและปริมาณการซื้อขายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อถึงระดับหนึ่งราคาจะวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีปริมาณ การซื้อขายที่สูงผิดปกติบ่งบอกถึงโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาที่อาจจะเป็นช่วงขาลง

ในระยะเวลาหนึ่งราคาเคยสูง แต่ในเวลาต่อมาราคากลับมายังจุดนั้นโดยมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากเดิม บ่งบอกถึงแนวโน้มในการปรับตัวของกราฟ ซึ่งอาจส่งผลให้กราฟเกิดพักฐานได้

กรณีที่ราคาสูงมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ราคายังคงเคลื่อนไหวต่อไปเล็กน้อยในขณะที่มีปริมาณการซื้อขาย สูงมาก บ่งบอกถึงการที่ขายทํากําไรในระดับหนึ่งของนักลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กราฟเกิดการปรับตัวลดลงใน ระยะเวลาต่อมาได้

ในกราฟแท่งเทียน หากแท่งเทียนมีขนาดสั้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็มีเพียงเล็กน้อย บ่งบอกถึงโอกาส ในการเปลี่ยนสภาวะของตลาดเป็น Sideway หากแท่งเทียนมีขนาดยาวมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายในระดับสูง บ่งบอกถึงแนวโน้มของราคาที่แข็งแกร่ง

ในกราฟแท่งเทียน หากแท่งเทียนมีขนาดสั้นในขณะที่มีปริมาณการซื้อขายในระดับสูง บ่งบอกถึงโอกาส ในการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในอนาคต

การประยุกต์ใช้Volume ร่วมกับ Divergence

ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการค้นหา Divergence ราคาและปริมาณการซื้อขายควรจะมีทิศทาง เดียวกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์เคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับราคาและปริมาณการซื้อขาย ในส่วนนี้สามารถศึกษาได้ จากเนื้อหาในส่วนของ Divergence