TRENDLINE

0
151
TRENDLINE

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Trendline

Trendline เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ ไม่ทราบวิธีใช้เครื่องมือนี้จํานวนมาก การใช้งาน Trendline สามารถช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ความน่าจะเป็น ในอนาคตของราคาได้โดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคต จึงทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้าม Trendline

ลักษณะพื้นฐานของ Trendline

Trendline มีลักษณะที่สําคัญอยู่2 ประการคือต้องมีการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างน้อย 3 ครั้งและ ไม่สามารถเป็นแนวนอนได้โดยทั่วไป Trendline จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและเผยให้เห็นสภาพตลาดในปัจจุบัน

Trendline ที่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจะให้สัญญาณความแข็งแกร่งของสกุลเงินหลักมากกว่าอีกสกุลเงิน ในคู่เดียวกัน อีกประโยชน์ที่สําคัญของ Trendline คือสามารถมองเห็นจุดหักเหที่สําคัญของกราฟ ข้อจํากัด ที่สําคัญของ Trendline คือจะต้องมีการวาดเส้น Trendline เป็นระยะเพราะไม่สามารถใช้เส้นเดิมได้ตลอดไป

ประเภทของ Trendline
Trendline สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. Single-sided Trendline

2. Double-sided Trendline

Single-sided Trendline

จัดเป็นเส้น Trendline ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงด้านหนึ่งของ Trendline เท่านั้น

หากการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้น Trendline จะอยู่ด้านล่างเสมอ หากการเคลื่อนไหวของราคาลดลง Trendline จะอยู่ด้านบนเสมอ

Double-sided Trendline

จัดเป็นเส้น Trendline ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองด้าน ผลคือจะมีการเคลื่อนไหวของ ราคาด้านข้างของเส้น Trendline เส้น Double-sided Trendline มีลักษณะคล้ายกับ Single-sided Trendline แต่สามารถระบบแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนกว่ามาก หากเส้น Trendline สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคา มากขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่มีอยู่ขณะนั้นแข็งแรงมาก

รูปแบบของ Trendline
Trendline สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ

1. Major Trendline

2. Minor Trendline

Major Trendline

รูปแบบ Trendline ที่จัดเป็นเส้นหลัก Major Trendline เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบโดยรวม ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกราฟ Trendline ที่สําคัญมักจะสอดคล้องกับทิศทางของราคาในตลาด หากมีความชัดเจนมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการทํากําไรได้มากขึ้น Major Trendline จะมีการสัมผัสกับราคามากกว่า Minor Trendline อย่างเห็นได้ชัด

Minor Trendline
รูปแบบ Trendline ที่จัดเป็นเส้นรอง Minor Trendline เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบปลีกย่อย

Minor Trendline นิยมใช้ค้นหาแนวโน้มย่อยของกราฟหรือค้นหาแนวโน้มของกราฟที่ราคาได้หลุดเส้น

Major Trendline มาแล้ว

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง การวิเคราะห์Trendline

ในการวิเคราะห์Trendline สามารถทําได้ง่าย โดยการตรวจสอบแนวโน้มราคาย้อนหลังในขอบเขต Trendline เพื่อวิเคราะห์และมองหาโอกาสในการเกิดจุดหักเหของราคา อันจะเป็นข้อบ่งชี้ของการเคลื่อนไหวของราคา ที่สําคัญในอนาคต สําหรับการวิเคราะห์Trendline สามารถสร้าง Trendline Zones เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้ โดยการสร้าง Major Trendline และ Minor Trendline ขึ้นมา และใช้เส้นดังกล่าวแบ่งพื้นที่ของกราฟ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบย่อยคือโซนด้านนอก Trendline และโซนด้านใน Trendline หรือ ช่องว่างระหว่างทั้ง 2 เส้นนั่นเอง การสร้าง Trendline Zones จะไม่สนใจแนวโน้มย่อยที่มากเกินไป

ในการเทรดแบบ Trendline Zones การซื้อขายใน Zone 1 จะถูกมองว่าราคามีโอกาสเคลื่อนไหวไปยัง Zone 2 นักลงทุนส่วนใหญ่จึงมองข้ามไป ในขณะที่Zone 2 เหมาะสําหรับการซื้อขายเป็นอย่างมาก นักลงทุนส่วนใหญ่ จะมีการส่งคําสั่งซื้อขายมากกว่า Zone 1 และ Zone 3 ในขณะที่Zone 3 ถูกมองว่าราคาได้เคลื่อนไหว มากเกินไป ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวไปยัง Zone 2 นักลงทุนจึงไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักเพราะถูกมองเป็น ส่วนต่อขยายของกราฟเท่านั้น จึงยากต่อการคาดการณ์ทิศทางของกราฟ