SWING TRADING

0
165
SWING TRADING

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Swing Trading

การเทรดแบบ Swing Trading คือการส่งคําสั่งซื้อขายในขณะที่กราฟมีความแกว่งตัวในระดับสูง นักลงทุนที่เทรด ในรูปแบบนี้มักจะเป็นนักลงทุนที่มีการเปิดและปิด Position อย่างรวดเร็ว โดยคาดหวังผลของการแกว่งทางราคา จากการวิเคราะห์ที่นักลงทุนเหล่านั้นได้คาดการณ์ไว้

การเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเป็นรูปแบบ Zigzags ที่ชัดเจนแต่การสร้างรูปแบบแนวโน้มจะเกิดซ้ําบ่อยครั้ง ในการซื้อขายมีการแกว่งของราคามาก นักลงทุนใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ของรูปแบบดังกล่าวและเข้าซื้อ ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวออกไปจากจุดที่คาดการณ์ซึ่งเพิ่มโอกาสของนักลงทุนในการทํากําไร

ขั้นตอนการเทรดแบบ Swing Trading
ขั้นตอนที่1 ระบุกราฟนั้นให้ได้ว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง
ขั้นตอนที่2 สําหรับกราฟขาขึ้น ราคาจะต้องร่วงลง
สําหรับกราฟขาลง ราคาจะตองเพิ่มขึ้น้
ขั้นตอนที่3 มองหาราคาที่เหมาะสมเพื่อทําคําสั่งซื้อขาย

ขั้นตอนที่4 ทําการตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P)

Recognize Swing Trading Patterns

การสร้างรูปแบบ Recognize Swing Trading Patterns จะต้องอาศัยการใช้งานอินดิเคเตอร์ร่วมกัน 2 ตัวคือ Moving Average และ Average Directional Index (ADX) โดยให้มีการกําหนดค่าดังต่อไปนี้
– Moving Average 10, 20 และ 50 วัน เพื่อคํานวณค่าเฉลี่ยสําหรับ 10, 2 และ 50 วันตามลําดับ

– Average Directional Index (ADX) 14

สําหรับการใช้งานน้นั Average Directional Index (ADX) 14 ที่มีค่าสัญญาณมากกว่า 30 จะถูกนักลงทุน ให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะบ่งบอกว่ากราฟมีทิศทางแน่นอน โดย +DI ที่มีค่ามากกว่า –DI บ่งบอกว่ากราฟ อยู่ในขาขึ้น นักลงทุนจะใช้การวิเคราะห์Moving Average แบบคร่าวๆ โดยตรวจสอบว่าราคาได้ยืนอยู่เหนือเส้น Moving Average ครบทั้ง 3 เส้นหรือไม่หากครบนั่นคือโอกาสในการเปิด Position แบบ Swing Trading ในทางกลับกัน การเปิด Position ในขาลงให้ใช้ขั้นตอนในลักษณะเดียวกันนี้แต่กลับทิศทาง

หลักการเปิด Position ของ Recognize Swing Trading Patterns
– ราคาสูงสุดของแท่งเทียนปัจจุบันจะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า

– ราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าจะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้านั้นอีก

การเทรดแบบ Swing Trading โดยใช้Gap

Gap คือช่วงของราคาที่ไม่ต่อเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง จากแรงซื้อหรือขายที่มากเกินไปในตลาดปริวรรตเงินตรา สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ

1. Common Gapไม่สามารถบอกแนวโน้มได้เนื่องจากอยู่ในสภาวะแบบ Sideway

2. Breakaway Gap เกิดจากการ Breakout มีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติหลายเท่าตัว ถ้าเกิด Gap ในลักษณะนี้นักลงทุนส่วนใหญ่จะซื้อขายตามทันทีหากพบว่า ปริมาณการซื้อขายไม่ได้มากเกินไปจะส่งผลให้ราคาลงมาเท่ากับจุดเกิด Gap

3. Runaway Gapเป็นรูปแบบการยืนยันทิศทางราคาของ Gap ซึ่งส่งผลให้ราคาไม่เปลี่ยนทิศทาง

4. Exhaustion Gapเป็นรูปแบบราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมากแต่กราฟกลับกระจุกตัวรวมกัน

ไม่เหมาะสําหรับการเปิด Position แต่เหมาะสําหรับการมองหาสัญญาณ การกลับตัวครั้งใหม่

จะเห็นได้ว่าการเทรดแบบ Swing Trading นักลงทุนจะต้องมีความแม่นยําในการหาจุดกลับตัวของกราฟให้ได้ เพื่อหาโอกาสในการเปิด Position หากการอ่านค่าผิดพลาดสามารถทําให้เกิดการขาดทุนได้โดยง่าย ดังนั้นรูปแบบ Swing Trading จึงควรเทรดตามแนวโน้มใหญ่เพื่อลดโอกาสในการสูญเสีย