SNIPER TRADING

0
153
SNIPER TRADING

Sniper Trading คืออะไร

ในส่วนของ Sniper Trading จะกล่าวถึงรูปแบบการทํากําไรโดยใช้หลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยอาศัย ประสิทธิภาพการทํากําไรและการป้องกันการขาดทุนสูงที่สุด กล่าวคือการฝึกฝนของนักลงทุน ในการรับอัตรากําไร มากที่สุดและการรับอัตราขาดทุนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้การซื้อขายแบบ Sniper Trading เปรียบเสมือนกระสุน ของ Sniper Gun ที่ไม่ว่าจะพลาดเพียงใด นักลงทุนจะต้องยอมรับในความผิดพลาดนั้นให้ได้ในทางกลับกัน หากได้กําไร นักลงทุนจะต้องไม่ใช้อารมณ์ในการสั่งปิดกําไรก่อนกําหนด

การประยุกต์ใช้หลักการ Sniper Trading ในการซื้อขายประจําวัน

Sniper Trading เป็นรูปแบบการฝึกฝนการซื้อขายจนเกิดความชํานาญ ดังนั้นนักลงทุนมักจะคาดหวังใน ประสิทธิภาพของการลงทุนดังกล่าว และแน่นอนว่าไม่มีการซื้อขายใดที่ไม่มีโอกาสขาดทุน Sniper Trading สามารถตอบโจทย์นักลงทุนในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีนักลงทุนมักจะเห็นกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น Hedge Fund ซึ่งบริหารกองทุนในลักษณะ Sniper Trading เป็นต้น

สภาวะไร้อารมณ์ในการซื้อขายกับ Sniper Trading

Sniper Trading เป็นรูปแบบการทํากําไรที่เน้นการฝึกปกป้องเงินทุน ดังนั้นนักลงทุนในลักษณะนี้จะยึดถือ กฎสําคัญ 3 ประการของ Sniper Trading ดังนี้

1. ในทุกสถานการณ์ของตลาด นักลงทุนจะรักษาเงินทุนไว้เสมอ ก่อนการคาดหวังกําไร

2. ในการลงทุนกําไรสามารถนํามาต่อยอดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นวิธีการช่วยลดความเสี่ยงที่ง่ายที่สุด ในตลาด

3. การใช้ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ประกอบกับการวิเคราะห์ที่แม่นยําในการซื้อขายแต่ละครั้ง เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Time Frame กับรูปแบบการเทรดแบบ Sniper Trading

ในการซื้อขายแบบ Sniper Trading จะมีความแม่นยําในระดับสูงมากในช่วงระยะเวลาที่ต่ํากว่า 1 สัปดาห์ การใช้ช่วงระยะเวลาที่ไม่ต่ําเกินไปและไม่สูงเกินไปนั้น สามารถช่วยให้นักลงทุนทํากําไรได้อย่างดีในส่วนของ การเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขาย นักลงทุนอาจนําความรู้เกี่ยวกับ Price Action เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ในขณะเดียวกัน Sniper Trading จะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมาก ภาพสัญญาณไม่ชัดเจนนักลงทุนไม่ควรลงทุน เปิด Position นักลงทุนประเภทนี้จะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนและมีความชํานาญในกลยุทธ์การซื้อขายเป็นอย่างดี แนวทางนี้สามารถฝึกฝนได้ทุกวันด้วยตัวของนักลงทุนเอง

องค์ประกอบของ Sniper Trading

นักลงทุนที่ใช้รูปแบบ Sniper Trading จะมีการจดบันทึกการซื้อขายเสมอ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและ สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยํา ในการวิเคราะห์ทางสถิตินักลงทุนจะบันทึกเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยการได้กําไร และค่าเฉลี่ยการขาดทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ได้รับกําไรในปริมาณมากหรือน้อย แตกต่างกันไปตามรูปแบบของ นักลงทุน นอกจากนี้เวลาเฉลี่ยในการปิด Position จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน เพื่อคํานวณการใช้วงเงิน ซื้อขายที่มี ประสิทธิภาพในอนาคต ถึงส่งผลให้นักลงทุนประเภท Sniper Trading สามารถบริหารจัดการเงินทุนได้ อย่างเหมาะสม