RISK MANAGEMENT

0
137
RISK MANAGEMENT

การบริหารความเสี่ยงในตลาดปริวรรตเงินตรา

ตลาดปริวรรตเงินตรามีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันสูงมาก มีการซื้อขายเกิดขึ้นทุกนาทีด้วยความที่เป็นแหล่ง หมุนเวียนเงินขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในตลาด ซึ่งก็คือค่าเงิน มีความผันผวนมาก ด้วยจุดเด่นดังกล่าว ผู้ประกอบการส่งออกมักจะใช้ราคาในตลาดไปประกอบการวิเคราะห์การประกอบกิจการของเขาเหล่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่มมุมมองการส่งออกที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกยังคงแข่งขันในตลาดได้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา เป็นต้น แต่ภาระการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่ทั้งนักลงทุนหรือ ผู้ประกอบการอื่นที่ได้ใช้ประโยชน์จากตลาดปริวรรตเงินตราไม่ควรมองข้าม

การระบุถึงความเสี่ยงในตลาดปริวรรตเงินตรา
ธุรกิจการค้าในต่างประเทศหรือมีการดําเนินงานในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสกับความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากความผันผวนในตลาดสกุลเงิน อันเนื่องมาจากการชําระเงินต่างประเทศ นําเข้าสินค้า
ในราคาสกุลเงินต่างประเทศหรือรับจากต่างประเทศ การกู้ยืมเงินสกุลเงินต่างประเทศ เงินฝากในต่างประเทศ
สินทรัพย์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รูปแบบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันตั้งแต่ระดับ Micro ไปจนกระทั่งระดับ
Macro จึงไม่น่าแปลกใจที่การบริหารความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทําให้ค่าเงินผันผวน
หลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือการรับมือการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนแบบฉับพลันและรุนแรง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน วัตถุประสงค์หลักของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ

การลดการสูญเสียเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของอัตรา แลกเปลี่ยนที่คาดเดาไม่ได้

สถาบันการเงินในตลาดปริวรรตเงินตรา

Dealers

Brokers

Other Financial Services

Non-Financial Corporations

Governments and Central Banks

Supranationals

ประเภทของความเสี่ยงในตลาดปริวรรตเงินตรา

Price Risk ประกอบด้วย Interest Rate Movements, Economic Activity และ Inflation Rates

Credit Risk ประกอบด้วย Counterparty Default และ Payments System

Political Risk ประกอบด้วย Capital Controls, Expropriation, Trade Barriers และ Tax Operational Risk ประกอบด้วย IT systems และสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนนั้น นักลงทุนสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่มีอยู่ ในปัจจุบันได้หลากหลาย ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนส่วนใหญ่ที่นักลงทุนมักใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อโอกาสในการซื้อขายที่มากขึ้น

ขั้นตอนแรก – ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตรวจสอบปัจจัยที่จะต้องนํามาคํานวณหากเกิดการขาดทุน สัดส่วนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน อัตราการนําเข้าและการส่งออก ความเกี่ยวข้องกันของคู่เงินนั้น ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์เมื่อนักลงทุนได้ข้อมูลเหล่านี้ นักลงทุนจะสามารถวางแผนในการซื้อขายขั้นต้นได้

ขั้นตอนที่2 – ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงิน อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการทําความเข้าใจ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่เงินนั้น แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจําเป็นในการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศเหล่านี้เพื่อหวังผลกําไรในอนาคต นอกจากนี้นักลงทุนจะต้องสังเกตคําสั่งซื้อขายเงินตรา ล่วงหน้าในตลาดด้วย เพราะในบางครั้งมีการแลกเปลี่ยนในปริมาณมากกว่าปกติซึ่งจะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนที่3 – การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ในการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงของธุรกิจ จํานวนมากสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับความเส่ยงของนักลงทุนที่มีต่อมุมมองของตลาดสกุลเงินี ในการนี้กลยุทธ์การซื้อขายควรทํางานร่วมกับสภาพปัจจุบันของราคาให้ได้มากที่สุด เพราะในสภาพแวดล้อมที่ อัตราแลกเปลี่ยนมีความไม่แน่นอน หากกลยุทธ์ไม่ได้อ้างอิงราคาปัจจุบันอาจจะทําให้นักลงทุนตัดสินใจผิดพลาด การสังเกตสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าของบริษัทขนาดใหญ่สามารถช่วยยืนยันกลยุทธ์ในการซื้อขายสกุลเงินได้

ขั้นตอนที่4 – นํากลยุทธ์ที่พัฒนามาใช้งานจริง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก การให้ความสนใจของนักลงทุนในจุดหนึ่ง ในระดับที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์หนึ่ง ดังนั้นก่อนการนํากลยุทธ์ มาใช้งานจริงควรนํากลยุทธ์นั้นไปทดสอบกับผลย้อยหลังก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายในอนาคตจะได้รับ ความคุ้มครองจากการบริหารความเสี่ยง