PSYCHOLOGY OF INVESTING

0
120
PSYCHOLOGY OF INVESTING

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง จิตวิทยาการลงทุน คืออะไร

การศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการลงทุนนั้น นักลงทุนจะศึกษาถึงการวางแผนในการซื้อขายซึ่งใช้ความรู้สึก ไม่ได้ตัดสินตามอารมณ์โดยใช้เทคนิคทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรการลงทุนให้เหมาะสม ในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนั้น จะเน้นหนักไปที่การวางแผนการซื้อขายและปฏิบัติตามแผนการนั้น รวมไปถึง การจดบันทึกการซื้อขายทุกครั้งเมื่อใดในการซื้อขายเกิดความไม่แน่ใจ ในสภาวะของตลาดแล้ว นักลงทุน ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อน

นักลงทุนทุกคนเคยประสบกับความผิดพลาดมาก่อนทั้งสิ้น แต่นักลงทุนไม่ควรยึดติดอยู่กับความผิดพลาดเหล่านั้น ในทางกลับกันนักลงทุนสามารถนําความผิดพลาดเหล่านั้น มาศึกษาถึงอนาคต แผนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้น เกิดขึ้นซ้ําอีก อันจะเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้นักลงทุนประสบความสําเร็จในตลาดได้

อย่าซื้อขายมากเกินไป

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนล่มสลายคือ การซื้อขายในจํานวนที่มากเกินไป สําหรับการซื้อขาย ในจํานวนที่มากเกินไปนั้นสามารถดูได้ที่การซื้อขายที่เกินวงเงินตามแผนบริหารความเสี่ยงของนักลงทุน แม้ว่าในช่วงแรกจะได้กําไรมากแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโอกาสขาดทุนมีสูงเช่นกัน ดังนั้นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า คือการซื้อขายแบบปกติ

อย่าซื้อขายตามผู้อื่น

นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณจากผู้อื่น เพื่อประกอบความมั่นใจในการเข้าซื้อขายได้แต่เมื่อสัญญาณที่ได้รับจาก ผ้อื่นนั้นขัดกับนักลงทุนู ทางเลือกที่ดีกว่าคือการไม่สนใจใน Position ดังกล่าวในช่วงระยะเวลานั้น เนื่องจากผู้อื่น มีโอกาสขาดทุนได้เช่นเดียวกัน

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในตลาดปริวรรตเงินตรา

การเคลื่อนไหวที่รุนแรงของตลาดปริวรรตเงินตรา ส่งผลให้ราคาเกิดรูปแบบทางเทคนิคมากมาย โปรดอย่ายึดติด กับรูปแบบเรานั้นมากจนเกินไป เพราะแม้ว่าราคาจะเป็นไปตามรูปแบบดังกล่าวแล้ว ราคาอาจจะทะลุรูปแบบ ดังกล่าวได้อีก ดังนั้นนักลงทุนจึงควรทําการวิเคราะห์ให้รอบด้านก่อนการลงทุน

ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่หวังเสมอไป

นักลงทุนจะต้องเข้าใจว่า สภาพของตลาดปริวรรตเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แม้ว่านักลงทุนจะวิเคราะห์ แนวโน้มถูกในหลายครั้ง ไมได้หมายความว่านักลงทุนจะวิเคราะห์แนวโน้มถูกเสมอไป่

ทํากําไรเมื่อมีโอกาสและปิด Position เมื่อพอใจแล้ว

ในตลาดมีโอกาสในการทํากําไรมีมากมาย นักลงทุนไม่จําเป็นจะต้องยึดติดกับการทํากําไรเพียงครั้งเดียว แม้ว่าในครั้งนี้นักลงทุนจะได้รับกําไร แต่รูปแบบของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของตลาด ไม่สามารถ การันตีการลงทุนของนักลงทุนให้ได้รับกําไรตลอดเวลาได้ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การปิด Position เมื่อพอใจ ในผลกําไรแล้ว

การรักษาเงินทุน

หัวใจที่สําคัญของการลงทุนคือการรักษาเงินทุน นักลงทุนจะต้องมีการตั้งค่า Stop Loss (S/L) ทุกครั้งเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในพอร์ทการลงทุน การลงทุนที่ไร้การป้องกันความเสี่ยง มีโอกาสก่อหนี้สินเพิ่มให้กับ นักลงทุนได้เสมอ นอกจากนี้การตั้งค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยรักษาเงินทุน ในระดับที่สามารถทํากําไรกลับมา ในระดับเดิมได้ไม่ยากนัก การขาดทุนเพียงเล็กน้อยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในหลายครั้ง

การกําหนดเป้าหมายในการทํากําไร

แม้ว่านักลงทุนจะพอใจในการปิด Position แต่ก็ควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายในการทํากําไรไว้เพื่อเป็นทางเลือก ในการทํากําไร ตามที่นักลงทุนได้ทําการวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ตัวเลือกดังกล่าวจะทําให้นักลงทุนตัดอารมณ์ ออกไปจากการซื้อขายได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงทั่วไปของตลาด

ในตลาดปริวรรตเงินตรามีความเสี่ยงอยู่ทุกจุด นักลงทุนไม่สามารถปฏิเสธความเสี่ยงดังกล่าวได้ดังนั้นการเรียนรู้ ที่จะใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ แม้จะไม่ได้ลงทุนจะยังคงมีความเสี่ยงในการด้อยค่าของเงิน อยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ความโลภในการลงทุน

นักลงทุนจํานวนมากลงทุนด้วยความโลภ ขาดเป้าหมายในการทํากําไรที่ชัดเจน เป็นปัญหาสําคัญต่อการอยู่รอด ในตลาด นักลงทุนไม่ควรคาดหวังต่อผลการลงทุนมากจนเกินไป เพราะสุดท้ายแล้วอารมณ์จะเข้าครอบงํา ได้ในที่สุด ไม่เป็นผลดีต่อการลงทุน

ปรัชญาเชิงลึกของจิตวิทยาการลงทุน

การลงทุนทุกครั้งนักลงทุนจะต้องมีการฝึกฝนสม่ําเสมอ ในการลงทุนที่ประสบความสําเร็จจะประกอบไปด้วย ความนิ่งสงบบนพื้นฐานของระบบความคิดที่สามารถต่อยอดได้ตลอดเวลา การทําความเข้าใจในการซื้อขาย แต่ละครั้งจะช่วยฝึกฝนเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นเครื่องมือที่จะส่งผลให้ประสบความสําเร็จ ในการซื้อขาย จิตใจที่แน่วแน่เป็นหนึ่งในกระบวนการทางความคิดที่นักลงทุน จะต้องพัฒนา เพื่อไม่ให้เกิด การครอบงําในอารมณ์ที่อาจมีต่อความคิดในอนาคต เมื่อใดนักลงทุนสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้นักลงทุน จะสามารถปฏิบัติตามวินัยการเทรดของตนเองได้เป็นอย่างดี