HARMONIC TRADING

0
155
HARMONIC TRADING

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Harmonic คืออะไร

Harmonic เป็นวิธีการที่ใช้รูปแบบการรับรู้ของราคาที่เฉพาะเจาะจงประยุกต์กับตัวเลข Fibonacci เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของกราฟ โดยใช้ความน่าจะเป็นเพื่อคํานวณหาจุดพลิกกลับในกราฟ โดยสามารถอนุมานได้ว่ารูปแบบ กราฟเช่นเดียวกันหลายรูปแบบนั้น ในสักครั้งหนึ่งจะต้องวนรอบในตัวเอง และนํารูปแบบเหล่านี้มาหาค่าจุดเข้า หรือออกจาก Position โดยอาศัยความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมา ก่อนหน้านี้

แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้จะไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็ทําให้สามารถค้นพบโอกาสในการเปิด Position กับความเสี่ยงที่ ลดน้อยลงมาก หลักการสําคัญของวิธีการนี้คือ ระยะเวลาของคลื่นที่อยู่ใกล้เคียงในการเคลื่อนไหวของราคา มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับกราฟลําดับถัดมาเป็นจํานวนมาก ทั้งโดยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในการเชื่อมโยง แนวคิดที่จะสามารถเข้าใจว่าคลื่นราคาหรือการเคลื่อนไหวราคาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร จะต้องนําตัวเลข Fibonacci มาคํานวณหาค่าอีกครั้ง รูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ใช้ในการตรวจสอบที่จุดเปลี่ยนที่ อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหล่านี้จุดเปลี่ยนจะมีการระบุค่าอย่างถูกต้องและแม่นยําจะสามารถเข้า Position ในระดับ ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยอ้างอิงค่าตัวเลขจาก Fibonacci

Harmonic เป็นรูปแบบที่สําคัญในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟ ในกราฟที่มีTimeframe ขนาดเล็กไม่สามารถ

ทําให้ทิศทางชัดเจนได้เท่ากับ H4 ขึ้นไป ดังนั้น หากเป็น Position ที่ถูกเปิดโดยจากสถาบันการเงินแล้ว แทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่า เหตุใดนักลงทุนจํานวนมากจึงนิยมเทรดโดยใช้Timeframe ตั้งแต่H4 ขึ้นไป

Invalid Harmonic Setups

กราฟมักจะให้เบาะแสในการกําหนดราคาในอนาคตเสมอ แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างที่นอกเหนือไปจากการ คาดการณ์อาจเกิดขึ้นในตลาดได้ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวของราคาที่ให้สัญญาณตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่ คาดการณ์มักจะให้สัญญาณเพื่อบ่งชี้ถึงลักษณะการเกิดข้อบกพร่อง ซึ่งต้องให้ความสําคัญในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ข้อพิจารณาที่สําคัญที่สุดเมื่อมีสัญญาณเตือนเหล่านี้คือการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่เข้าสู่ Potential Reversal Zone ที่อาจเกิดขึ้น ราคาอาจจะกลับตัวได้แม้จะมีสัญญาณเตือนดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ จะต้องรอให้ตลาดยืนยันทิศทางราคาอีกครั้งเสียก่อน

– Blowouts

การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Potential Reversal Zone ที่มีศักยภาพถูกราคาทะลุผ่าน อย่างสมบูรณ์การกลับตัวของกราฟควรจะเกิดขึ้นได้แต่ช่วงราคากลับมีขนาดใหญ่ผิดปกติเพราะความถี่สัญญาณ เตือนเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของการกลับตัวที่ไม่ถูกต้องนัก สถานการณ์เหล่านี้ให้เบาะแสของการตามทิศทางเดิมของกราฟต่อไป เมื่อพบสัญญาณเตือนนี้จัดเป็นสัญญาณ ที่ชัดเจนว่า Potential Reversal Zone ดังกล่าวไม่ได้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้า Position แม้ว่าจะส่งสัญญาณ ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นแล้ว กราฟควรจะแสดงชนิดของการตามทิศทางเดิมของกราฟ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหว ของราคาอีกครั้ง

– Gaps

ช่องว่างราคาทีจะเกิดขึ้นใน่ Potential Reversal Zone จะมีความสําคัญมาก ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหว ของราคากระโดดก่อนแท่งเทียนหน้านี้จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ช่องว่างของราคาใน Potential Reversal Zone ที่อาจเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการเซ็ตตัวของกราฟที่จะได้รับการวิเคราะห์นั้น จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากช่องว่างราคาทีแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อราคา่

– Tail Closes

บาร์ที่ราคาปิดทั้งสูงหรือต่ําแต่กลับไม่มีหางแท่งเทียน เมื่อหางของแท่งเทียนใกล้เกิดขึ้น หลังจากผ่าน Potential Reversal Zone ไม่สมควรที่จะเข้ามาวุ่นวายมากนัก แต่หากมีความจําเป็นอาจจะต้องความระมัดระวังสูงมาก กราฟที่ราคาปิดที่สูงหรือต่ําจะแสดงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคานี้แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ ของนักลงทุนในกราฟนั้นจะมีความคิดมาในทิศทางเดียวกัน เพื่อรอสัญญาณการกลับตัวที่เห็นได้ชัดเจนกว่า ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวของราคามีมาก

– Extreme Price Ranges

แท่งเทียนแบบ Tower สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก การกระทําดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดปกติ ที่ควรจะให้ความสนใจ วิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบว่าช่วงราคาได้เป็นอย่างดีคือการเปรียบเทียบกับช่วงเฉลี่ย ถ้าราคามากกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง ช่วงเฉลี่ยของราคาจะได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนมาก แต่ก็ไม่จําเป็นที่จะคํานวณ เปรียบเทียบเช่นนี้เพราะช่วงราคาที่รุนแรงควรจะชัดเจนในทางปฏิบัติอยู่แล้ว แม้ว่าช่วงราคาที่รุนแรงส่งสัญญาณ ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ในความเป็นจริงช่วงราคาที่รุนแรงบ่อยครั้งสามารถบ่งบอกถึงสถานะของความอ่อนแรง ของราคาได้เช่นกัน แต่สถานะดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาเช่น หากช่วงราคามาก สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทาง แท่งเทียนต่อไปไม่ควรดําเนินการต่อไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Harmonic Pattern

ในการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบ Harmonic ราคาได้มีการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ นักลงทุนได้มีการจดบันทึกลักษณะดังกล่าวสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบที่นักลงทุน ควรทราบเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้กับนักลงทุน

AB=CD

เป็นรูปแบบ Harmonic ยอดนิยมที่อาศัยขนาดความยาวของเส้น AB=CD หรือมีค่าใกล้เคียงกันเสมอ เป้าหมาย ในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 161.8%

Butterfly

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อ แต่ละจุดของปีกผีเสื้อคือจุดกลับของราคาที่สําคัญ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 127.2%

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Crab

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับปูเกิดขึ้นใน Potential Reversal Zone จุดกลับตัวแต่ละจุด ของรูปแบบดังกล่าวจะสอดคล้องกันเสมอ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 161.8%

Shark

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับปลาฉลาม อาศัยค่าการแกว่งของราคามากผิดปกติเป้าหมาย ในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 113%

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานขั้นสูง Bat

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับค้างคาว เป็นหนึ่งในรูปแบบ Harmonic ที่พบบ่อยที่สุด เป้าหมาย ในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 88.6%

Gartley

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ประกอบด้วย 5 จุด Pivot Point ที่สําคัญ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะใกล้ชิดกับ ลําดับ Fibonacci มีการใช้อัตราการแกว่งในการเคลื่อนไหวในการสร้างรูปแบบขึ้นมา เป้าหมายในการคาดหวัง การทํากําไรอยู่ที่ระดับ 78.6%