FIBONACCI

0
163
FIBONACCI

ผู้ค้นพบ Fibonacci คือเลโอนาร์โด เดอ ปิซา (Leonardo Fibonacci) Fibonacci เป็นลําดับของตัวเลขที่กําหนด โดยสมการเชิงเส้นที่เกิดขึ้นซ้ําอีกครั้ง ดังสมการ

Fn = Fn-1 + Fn-2

Fibonacci Ratio Series

การเรียงตัวของ Series ในลําดับ Fibonacci โดยปกติจัดเรียงได้ค่า 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ไปเรื่อยๆ โดยมีวิธีการคํานวณค่าดังกล่าวออกมาดังนี้0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 2, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 คํานวณเช่นนี้ไปเรื่อยๆ แต่ที่น่ามหัศจรรย์คืออัตราส่วน Golden Ratio Retreat ซึ่งเมื่อนําลําดับ Fibonacci ตัวหน้ามาหารด้วยตัวหลังจะพบว่ามีค่าประมาณ 0.618 โดยเฉพาะค่า ที่เกิดจากการหาร 34 / 55 = 0.618181818, 89 / 144 = 0.618055555 และ 233 / 377 = 0.6180371353 เป็นค่าที่ควรให้ความสําคัญพิเศษในเรื่อง Golden Ratio Retreat

การนําลําดับ Fibonacci ไปประยุกต์ใช้งานในโปรแกรม MetaTrader 4

ในโปรแกรม MetaTrader 4 มีรูปแบบ Fibonacci หลากหลายให้นักลงทุนเลือกสรร หลังจากวาด Fibonacci ในกราฟเป็นครั้งแรกจะต้องแน่ใจว่าได้วาด Fibonacci ลงไปบนแนวรับหรือแนวต้านที่ถูกต้องแล้ว เมื่อวาดลําดับ Fibonacci โดยใช้เครื่องมือที่ต้องการแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ควรมีค่า -1, -0.618, -0.382, -0.272, 0, 0.236, 0.382 0.5, 0.618, 0.764 และ 1 นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของลําดับ Fibonacci ได้โดยการคลิกขวา เลือก Objects List สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + B แทนได้ หลังจากนั้นเลือก Fibonacci และใส่รายละเอียด ที่นักลงทุนต้องการ สามารถเพิ่มหรือลดลําดับ Fibonacci ได้ตามที่ต้องการ

ลําดับ Fibonacci หลักคือวิธีการที่สําคัญที่จะคํานวณการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างถูกต้องและระบุโอกาส

ในการเปิด Position ที่มีศักยภาพ ตัวเลขเหล่านี้สามารถใช้ในการกําหนดรูปแบบการเป็น Harmonic ตัวเลขหลักประกอบด้วย 0.618, 0.786, 1.27, 1.618 ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสําหรับการระบุโอกาส ในการเปิด Position ที่อาจเกิดข้นึ ทั้งนี้กราฟจะต้องพิจารณาสอดคล้องกัน เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาตีกลับ จากตัวเลขเหล่านี้การมาถึงของราคาอาจสอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต

หลักการใช้งานลําดับ Fibonacci ให้นักลงทุนมองหาจุด Swing High และ Swing Low ถัดจากนั้นให้ลากเส้น Fibonacci จากจุด Swing High และ Swing Low ในภาพเป็นการลากเส้น Fibonacci โดยใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement หลักการวาดเส้น Fibonacci คือการสังเกตการแกว่งตัวในระดับสูงและแกว่งตัว ในระดับต่ําในรูปแบบก่อนที่จะวาดเส้น Fibonacci สําหรับ Swing High และ Swing Low จะต้องตามด้วย Uptrend หรือ Downtrend เสมอ

หลักการประยุกต์ใช้Golden Ratio Retreat

สําหรับการใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะต้องวาดเส้น Fibonacci ขึ้นมาก่อน จากนั้นจะปรากฏเส้นลําดับ Fibonacci ที่มีค่า 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 และ 100 จากภาพด้านบน โปรดสังเกตการเคลื่อนที่ขาลงดังกล่าวข้างต้น 50% ใน Fibonacci Retracement แต่ราคาไม่ได้ปิดใต้61.8 ซึ่งเป็น Golden Ratio Retreat ที่สําคัญ ให้มองรูปแบบ กราฟสําหรับการกลับขึ้นไปที่ระดับ 38.2 โดยทั่วไปแล้ว 61.8 ได้รับการยอมรับให้เป็นจุดให้สัญญาณเทรดสําหรับ ทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อราคากลับมาที่38.2 จะเป็นจุดพิจารณาสําคัญว่าควรจะถือครอง Position ต่อไปอีกหรือไม่ ในสภาวะ Bullish ทําเช่นเดียวกับวิธีการข้างต้นเพียงแต่สลับข้างเท่านั้น

กลไกสําคัญของ Golden Ratio Retreat

ขณะที่ราคาตีกลับออกจาก 0.618 Golden Ratio Retreat ที่เป็นไปได้คือการกลับลงไปที่ระดับ 0.382 โดยระดับ 0.382 เป็นระดับแรกของที่ราคาจะวิ่งเข้ามา หากราคาวิ่งมาแรงเกินไปอาจหลุดจากระดับ 0.382 ไปที่ 0.236 หากไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เป็นไปได้ที่ราคาจะวิ่งไป 1 แต่ถ้าหากหลุดจากระดับ 0.236 แล้วราคา จะกลับไปที่0 ระดับเหล่านี้เป็นระดับที่มีศักยภาพที่ดีในการพิจารณาเข้าออกจาก Position หัวใจสําคัญคือ 0.618

The Divine Proportion Wiggle (DPW)

รูปแบบของลําดับ Fibonacci สามารถใช้เป็นจุดกลับตัวของราคาได้ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการทํากําไรโดยใช้ อัตราส่วน The Divine Proportion Wiggle ในขั้นแรกจะต้องวาดเส้น Fibonacci ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นรอให้ ราคาเคลื่อนไหวมายัง 0 เมื่อราคาเคลื่อนไหวมาถึงจุดนี้แล้วราคาจะทําปฏิกิริยาได้2 แนวทางคือ ถ้าราคา เปลี่ยนทิศทางในเส้น 0 ราคาจะวิ่งกลับไป 38.2 อีกครั้ง กับอีกแนวทางหนึ่งคือราคาทะลุเส้น 0 และเคลื่อนไหวไป -23.6 ให้มองหา -27.2 หากไม่มีให้สร้างขึ้นมาโดยการคลิกขวาเลือก Objects List สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + B แทนได้ หลังจากนั้นเลือก Fibonacci และใส่รายละเอียดที่นักลงทุนต้องการ สามารถเพิ่มหรือลดลําดับ Fibonacci ไดตามที่ต้องการ้ สําหรับ -27.2 เป็นจุดสําคัญที่ควรออกจาก Position เนื่องจากราคาจะกลับตัวที่จุดนี้ หากไม่ได้กลับตัวและยังคงทะลุผ่าน -23.6 ไปแล้ว -38.2 และ -61.8 จะเป็นจุดกลับตัวถัดไป

Fibonacci Thrust

รูปแบบของลําดับ Fibonacci สามารถใช้เป็นจุดกลับตัวของราคาได้ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการทํากําไรโดยใช้ อัตราส่วน Fibonacci Thrust

Fibonacci Thrust แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1. Clean Thrustแท่งเทียนส่วนใหญ่เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว จัดเป็นรูปแบบที่แข็งแรงที่สุด

2. Sloppy Thrustแท่งเทียนส่วนใหญ่ติดปัญหาทางเทคนิค ราคาไม่สามารถทะลุจุดสําคัญไปได้แต่สุดท้าย จะทะลุมาได้ในที่สุด

การเปิด Position โดยใช้Fibonacci Thrust

นับจาก Swing Low หากราคาสามารถผ่านระดับ 50.0 ไปได้แต่ไม่ได้ปิดเหนือ 61.8 ให้มองหาทิศทาง Bearish ในบางครั้งราคาสามารถเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ได้เป็นเวลานานในช่วงระยะของ 61.8 แต่มีความเป็นไปได้ ในระดับสูงที่ราคาจะกลับมาที่38.2 อีกครั้ง สําหรับทิศทางแบบ Swing High ให้ทําเช่นเดียวกันแต่กลับทิศทาง เม่อราคากลับไปที่ื38.2 มีไม่บ่อยนักที่ราคาจะกลับไปที่23.6 และน้อยมากที่ราคาจะกลับไปที่0 นักลงทุน

สามารถเลือกใช้ระดับราคาที่เหมาะสมเหล่านี้ในการตั้งค่า Stop Loss และ Target อย่างเหมาะสมได้ หลักการตั้ง Stop Loss ใน Fibonacci Thrust แบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ราคาไม่เคยวิ่งมาถึง 61.8 สามารถใช้ 61. 8 เป็นจุด Stop Loss ได้ทันทีและอีกกรณีหนึ่งคือราคาวิ่งมาถึง 61.8 ให้ใช้จุดสูงที่สุดของแท่งเทียนเป็น จุด Stop Loss

หมายเหตุ
Fibonacci Thrust ในขณะที่ราคาเคลื่อนไหวครั้งแรกจะมีปริมาณ Volume ที่สูงกว่าแท่งเทียนอื่น เมื่อราคา

กลับสู่สภาวะปกติปริมาณ Volume จะลดลง หลีกเลี่ยงการใช้แท่งเทียนที่มีขนาดยาว (Tower) ระหว่างวันหรือ จุดสิ้นสุดของช่วงวัน ใช้เฉพาะการซื้อขายตามทิศทางของตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังต้องใช้ในขณะอินดิเคเตอร์ ADX มีค่าสูงกว่า 20 และไม่สามารถใช้คํานวณกราฟรายสัปดาห์และรายเดือนได้

Fibonacci Extensions

รูปแบบของลําดับ Fibonacci Extensions เป็นการจัดเรียงตัวของลําดับ Fibonacci ให้อยู่ในรูปแบบของคลื่น ประกอบไปด้วย A, B, C, 0.618, 1.00 และ 1.618 เป็นหนึ่งในรูปแบบของลําดับ Fibonacci ที่ไม่มีการนําเรื่อง แนวรับและแนวต้านเข้ามาใช้งาน สําหรับการใช้งาน Fibonacci Extensions จัดว่าง่ายกว่าการใช้งาน ลําดับ Fibonacci ในรูปแบบอื่นมาก เพียงแค่มองกราฟให้ออก หาจุด Swing High และ Swing Low ให้พบ ถัดจากนั้นสามารถใช้เครื่องมือเพื่อให้โปรแกรมคํานวณค่าให้ได้ทันทีในโปรแกรม MetaTrader 4 บางรุ่น อาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ให้เลือกใช้อินดิเคเตอร์Fibonacci Extensions แทนการใช้ฟังก์ชั่นโดยตรง

Fibonacci Time Ratios

รูปแบบของลําดับ Fibonacci Time Ratios เป็นการจัดเรียงตัวของลําดับ Fibonacci ให้อยู่ในรูปแบบของ ช่วงเวลา ประกอบไปด้วย -1, 0, 0.500, 1.000, 1.272, 1.618, 2.000, 2.272, 2.618 และ 3.618 โดยมีข้อจํากัด เรื่องของความแม่นยําที่จะต้องใช้การคํานวณหน้าจอให้ได้ผลลัพธ์ภายใน 1 วันเท่านั้น เท่ากับไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น Fibonacci Time Ratios ในกราฟที่มีระยะเวลาเกิน 15 นาทีได้หากเกินกว่าเวลาดังกล่าวค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อน สําหรับการลากเส้นให้นักลงทุนมองหาจุด Swing High และ Swing Low ถัดจากนั้นให้ลากเส้น Fibonacci จากจุด Swing High และ Swing Low คล้ายกับการใช้Fibonacci Retracement แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกัน