CANDLESTICK PATTERN

0
110
CANDLESTICK PATTERN

Japanese Candlesticks

กราฟแท่งเทียนแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของราคาในลักษณะของบาร์ก่อเกิดเป็นราคาในลักษณะที่ชัดเจนมาก กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นมีการใช้มานานหลายศตวรรษ จัดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แท่งเทียนทั่วไปก็แบ่งออกเป็น Bullish Candlesticks และ Bearish Candlesticks แท่งเทียนอื่นๆ ที่มีความสําคัญมากต่อกราฟท่อาจเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นี มีข้อบ่งชี้ที่แข็งแกร่งอย่างมากต่อกราฟได้แก่ Doji Candlesticks ซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป

การกลับตัวของ Japanese Candlesticks

– Doji Candlesticks, Dragonfly Doji และ Gravestone Doji

Doji Candlesticks, Dragonfly Doji และ Gravestone Doji

Doji เป็นสัญญาณการพลิกกลับที่ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ที่เดียวกันหรือใกล้ราคาเดียวกัน Doji เป็นสัญญาณ เตือนการพลิกกลับที่อยู่ระหว่างดําเนินการสะสมพลัง โปรดใช้ความระมัดระวังใน Doji เพราะต้องยืนยันด้วย แท่งเทียนก่อนที่จะเปิดการซื้อขายใดๆ Dragonfly Doji ให้สัญญาณการกลับตัวที่แรงกว่า Hammer และ Gravestone Doji ให้สัญญาณการกลับตัวที่แรงกว่า Shooting Star

Spinning Top เป็นรูปแบบการกลับตัวที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่ม Candlestick Pattern การกลับตัวที่มีลําตัว ไม่ยาวมากนัก สามารถบอกทิศทางตลาดได้เป็นอย่างดีโดยดูจากสีแท่งเทียน

Hammer แท่งเทียนแท่งเดียวอยู่ใต้สุดของระดับราคา รูปแบบดังกล่าวเป็นการกลับตัวที่เกิดขึ้นล่างสุดของ แนวโน้ม ส่วนใหญ่นิยมใช้Hammer ในการตรวจสอบการปรับฐานของราคา Hammer ให้สัญญาณ Bullish

Inverted Hammer แท่งเทียนแท่งเดียวอยู่ใต้สุดของระดับราคา รูปแบบดังกล่าวเป็นการกลับตัวที่เกิดขึ้นล่างสุด ของแนวโน้มเช่นเดียวกับ Hammer และให้สัญญาณ Bullish

Shooting Star และ Shooting Star with Spinning Top แท่งเทียนแท่งเดียวอยู่สูงสุดของระดับราคา รูปแบบดังกล่าวเป็นการกลับตัวที่เกิดขึ้นบนสุดของแนวโน้ม ส่วนใหญ่นิยมใช้Shooting Star ในการตรวจสอบ การปรับฐานของราคา Shooting Star ให้สัญญาณ Bearish ในขณะที่Shooting Star with Spinning Top ให้สัญญาณการกลับตัวแรงกว่าปกติ

สําหรับ Bullish Engulfing แนวโน้มจะต้องชัดเจน เทียนแรกคือสีของแนวโน้มในระยะสั้น (ลดลง) หรือ Doji เทียนที่สองเป็นสีของการกลับตัว (สูงสุด) แท่งเทียนสองมีความยาวกว่าลําตัวแท่งเทียนแรก โดยไม่สนใจไส้เทียน สัญญาณจะยิ่งแข็งแกร่งเมื่อกลืนกินความยาวของ 2 หรือ 3 แท่งเทียนก่อนหน้านีได้สําเร็จ้

สําหรับ Bearish Engulfing แนวโน้มจะต้องชัดเจน เทียนแรกคือสีของแนวโน้มในระยะสั้น (ขึ้นไป) หรือ Doji เทียนที่สองคือสีของการกลับตัว (ต่ําสุด) แท่งเทียนสองมีความยาวกว่าลําตัวแท่งเทียนแรก โดยไม่สนใจไส้เทียน สัญญาณจะยิ่งแข็งแกร่งเมื่อกลืนกินความยาวของ 2 หรือ 3 แท่งเทียนก่อนหน้านี้ได้สําเร็จ

สําหรับ Tweezer Top และ Tweezer Bottom แท่งเทียน 2 แท่งเทียนที่มีราคาปิดของแท่งเทียนที่1 เท่ากับ ราคาเปิดของแท่งเทียนที่2 หรือ Doji แตกต่างกันเพียงทิศทางเท่านั้น Tweezer Top ให้สัญญาณ Bearish ในขณะที่Tweezer Bottom ให้สัญญาณ Bullish สัญญาณกลับตัวทั้ง 2 รูปแบบนี้ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

สําหรับ Morning Star เป็นรูปแบบการกลับตัวที่ประกอบไปด้วย 3 แท่งเทียน แท่งเทียนแรกคือลําตัวแท่งเทียน สีแดงลําตัวยาว แท่งเทียนที่สองคือแท่งเทียนขนาดเล็ก (สีเขียว, สีแดงหรือ Doji ก็ได้) ที่ราคาเปิดจะต้อง เกิดการกระโดดลงไปเปิดและสูงขึ้นมา และแท่งเทียนที่สามเป็นเทียนสีเขียวยาวที่ปิดสูงกว่า 50% ของ แท่งเทียนแรก Morning Star ให้สัญญาณ Bullish

สําหรับ Evening Star เป็นรูปแบบการกลับตัวที่ประกอบไปด้วย 3 แท่งเทียน แท่งเทียนแรกคือลําตัวแท่งเทียน สีเขียวลําตัวยาว แท่งเทียนที่สองคือแท่งเทียนขนาดเล็ก (สีเขียว, สีแดงหรือ Doji ก็ได้) ที่ราคาเปิดจะต้อง เกิดการกระโดดขึ้นไปเปิดและต่ําลงมา และแท่งเทียนที่สามเป็นเทียนสีแดงยาวที่ปิดต่ํากว่า 50% ของ แท่งเทียนแรก Evening Star ให้สัญญาณ Bearish