Scalping Trading

0
167
SCALPING TRADING

Scalping Trading คืออะไร

Scalping เป็นคําเรียกกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้ อย่างเต็มที่โดยใช้กราฟที่มีระยะสั้นสําหรับการซื้อขาย เรียกนักลงทุนแบบ Scalping ว่า Scalpers ซึ่งมองโอกาส ในการทํากําไรที่มีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีขนาดเล็กน้อยกว่าอัตรากําไร

การเทรดแบบ Scalping Trading

Scalpers มักจะเริ่มต้นการเทรดประจําวันด้วยกราฟ 1 วัน ซึ่งจะต้องทําการหาแนวโน้มของกราฟให้ได้เสียก่อน หลังจากได้มีการหาแนวโน้มของกราฟแล้ว Scalpers อาจเลือกกราฟตั้งแต่5 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในการเทรด เมื่อ Scalpers ได้กราฟที่ต้องการแล้ว อาจใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยซึ่งอาจจะเป็น Moving Averages หรือ Relative Strange Index (RSI) หลังจากนั้นตรวจสอบปฏิทินทางเศรษฐกิจสําหรับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการลงทุน Scalpers จะต้องมีพื้นฐานในเรื่อง Divergence พอสมควร ในส่วนนี้เราจะ กล่าวถึงการใช้งานร่วมกันระหว่าง Moving Averages 10 และ Relative Strange Index (RSI) 14 ซึ่งเป็นรูปแบบ การทํากําไรพื้นฐานของ Scalping Trading โดยค่าของ Relative Strange Index (RSI) 14 ตั้งแต่35-65 เพียงพอต่อการเก็งกําไรแล้ว Scalpers จะปล่อยผ่านสัญญาณที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและมองหาสัญญาณใหม่เสมอ

การเปิด Position ในรูปแบบ Scalping Trading

ในการเทรดแบบ Scalping มีกฎสําคัญอยู่ข้อหนึ่งคือ การเทรดด้วยวงเงินไม่เกิน 1% ของวงเงินทั้งหมดในบัญชีที่ สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ในการเทรดแบบ Scalping การเปิด Position ควรจะกระจายออกเป็นรูปแบบฐาน ให้มากที่สุด กล่าวคือหาก Scalpers ต้องการเปิด Position ที่มีค่า 1.00 ควรปรับเป็น 0.10 จํานวน 10 Position Scalpers จะมองหาโอกาส Buy เมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 มีค่าเท่ากับ 35 และจะมองหาโอกาส Sell เมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 มีค่าเท่ากับ 65 ในบางครั้ง Scalpers อาจมองหารูปแบบ Oversold หรือ Overbought ก่อนตัดสินใจได้ โปรดรออย่างน้อย 3 แท่งเทียนเมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 ได้มาถึงรูปแบบที่กําหนดแล้ว

หลังจากพบว่า Relative Strange Index (RSI) 14 เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว Scalpers จะทําการเปิด Position โดยใช้Position ที่มีขนาดเล็กจํานวน 1 Position ก่อน หากพบว่าราคาไม่ได้ไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ Scalpers จะทําการเปิด Position เพิ่มอีก 1 จํานวน โดย Position ที่ทําการเปิดไว้นั้นจะต้องอยู่ในเขต Oversold หรือ Overbought ดังนั้นจะทําให้การเทรดแบบ Scalping มีอัตราความเสี่ยงต่ําประมาณ 1% เท่านั้น ส่วนใหญ่Scalpers จะทําการเทรดแบบ Scalping ตามวงรอบของข่าว โดยเทรดก่อนข่าวออกประมาณ 40 นาที เนื่องจากราคามีความผันผวนสูง เหมาะแก่การทํากําไรใน Scalping Trading

การออกจาก Position ในรูปแบบ Scalping Trading

Scalpers จะออกจาก Position ครึ่งหนึ่งของเขาเมื่อ RSI ได้สัมผัสค่า 50 แล้ว แม้ว่าจะไม่ปิด Position ทั้งหมด แต่เลือกจะให้มีความเสี่ยงน้อยลงและปรับค่า Stop Loss (S/L) รวมไปถึง Target (T/P) การปรับค่าของ Scalpers มักจะปรับค่า Stop Loss (S/L) อย่างน้อยเสมอตัวกับราคาที่เปิด Position หรืออยู่ในโซนกําไรแล้ว รูปแบบที่Scalpers ใช้วัดค่าว่าการเทรดครั้งใดจะมีขนาดแท่งเทียนยาวเท่าใดคือการประยุกต์ใช้Divergence นอกจากนี้Position ที่เปิดไว้เกินกว่า 150 นาทีScalpers มักจะพิจารณามองหาโอกาสในการปิด Position