เริ่มต้น forex

0
204
เริ่มต้น forex

เล่น Forex ให้ได้เงิน–เริ่มต้นอยางไร่

บทความนี้เป็ นเสมือนการตอบคําถามของเพื่อนๆมหนึ่งกลุ ซึ่งพยายามเหลือเกินที่จะสงอีเมล์มาหาผมบคําถามที่ัก เหมือนกนอยัางกบนัดมาเลย่“เล่น forex ให้ได้เงิน จะเริ่มต้นอยางไรดีครับ”่ การที่ผมจะตอบคําถา้มันกนีไม็่ได้มีความ
ยากหรือหนักใจอะไรมากนัก่ออกแนวกแตงวลมากกวัา่ ถ้าบอกไปแล้วพวกคุณจะทําได้ไหม ถ้าทําได้ผมกจะเสมอตัวไป็ แต่ ถ้าทํา่ได้ผมจะโดนด่าไหมหนอ เอาอยางนี่้ละกนั ผมจะบอกถึงวิธีการเริ่มต้น เล่น Forex ให้ได้เงิน15ใน ขั้นตอน

1.เรียนร้และทําความเข้าใจการทํางานของตลาดูForex

Forex (ฟอเร็กซ์) คืออะไร

ในแต่ละวันคุณหรู้ือไม่วา่ มีการทํารายการซื้อขายในตลาด ฟอเร็กซ์กวาล้านครั่งซึ่งคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้าน ถึง
1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทุกๆวันนเยอะมากๆ่นั คําว่ Forex หรือFX ยอมากจากคําสองคําคือ่“Foreign”
กบั “Exchange” ซึ่งมีความหมายรวมกนคือั ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เป็ นสากลและใหญที่สุด
ในโลก Forex market เปิ ดให้เทรดได้ตลอด24 ชัวโมง่ 5 วันต่อสัปดาห์ Forexไม่ได้เป็ นของสถาบัน
การเงินใดๆ จึงทําให้ตลาดฟอเร็กซ์เป็ นตลาดการค้าคาเงินที่เป็นอิสระอยางแท้จริงในโลกใบนี่ตลาดฟอเร็กซ์ถูกสร้างขึนมา
ตามแนวคิด อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอยางอิสระ ้ขึนลงอยางอิสระตามสภาวะการตลาดโลก่ ตามอารมณ์นักลงทุนบักเกง็ กาไรในํ Forex นันเอง่ ในทุกๆนาที (แต่ในความเป็ นจริงลอยตัวแบบอิสระจริงๆหรือเปล่ากไม็่รู้นะ หรือจะมีขาใหญ่มือ ดีเงินหนาปั่นอยูก่ได้็ ไปคิดเอาเองนะครับผม)นักเทรดฟอเร็กซ์จะทํากาไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของ ค่าเงินคู่นันๆ่ เช่น ณ เวลาหนึ่ง ผมซื้อ1 EU ซึ่งมีคาเท่ากบั 0.86 US dollars ต่อมาไม่นานนัก อัตราแลกเปลี่ยน เป็ น1 EU มีค่าเท่ากบั 1.08 US dollars ผมตัดสินใจขายออกเพื่อทํากาไร ผมจะได้กาไรทันทีํ0.22 US dollars ถ้าก่อนหน้านีผมซื้อเงินEU เอาไว้มากคือมากกว่1 EU ผมกจะยิ็งได้ก่าไรมากขึํ้น กคือเก็งถูก็น้ัเอง พอ เข้าใจนะครับ ตลาดForex ประกอบขึ้นมาจากแนวความคิดพื้นฐานแค่นี้เองครับ แล้วต่อมาคนเล่นมากขึ้นกมีกฎระเบียบ็ กติกามากขึนตามไปด้วย ซึ่งจะอธิบายตอไปในโอกาสหน้าคูเงินที่นิยมของForex Trader มากที่สุดคงจะหนีไมพ้น EUR/USD กคือ็ เงินยูโรเทียบกบเงินดอลลาร์สหรัฐนันเอง่ที่นิยมรองลงมาหนอยเห็นจะเป็Britishน

Pound, Australian Dollar, Japanese Yen, Canadian Dollar, New Zealand

Dollar และอื่นๆอีกมากมา่เงินไทยกคมีนะครับผม็ ถ้าอยากจะเทรด เมื่อคุณมีความรู้มากขึนคุณจะรู้เองครับวาค่่าเงิน

คูไหนที่เหมาะสมกบตัวคุณ ่ไมผิดอะไรเลยถ้าผมจะบอกวามันก่เหมือนก็บเลือกแฟนัน่แหละครับ ต้องใช้เวลาศึกษานิสัย ใจคอกนกั่อน จึงจะตัดสินใจได้วาคนนี่้แหละโอเลยบทความนี้แค่กล่าวถึงตลาดฟอเร็กซ์ในระดับแนะนําตัว่ได้ลยังลึกไม
อะไรมาก คนที่เพิงเข้ามาศึกษาใหม่ๆมักจะใจร้อนอยากเทรดเป็ นเร็วๆ ขอให้ใจเย็นๆไว้ครับอยๆศึกษาให้รากฐา่คนคง่มั ก่อนลงสนามจริง สร้างบ้านต้องลงเสาเอก สร้ายั็งต้องลงเสาเข็มึก คุณกไม็่ต่างอะไรจากบ้านและตึก เตือนไว้จะได้ไม่ต้อง
มานังเสียดายเงินทีหลัง่ เสียแล้วเสียเลย ขอเงินคืนไม่ได้นะครับ หนทางยังอีกยาวไกล“นักทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์ คน”แด่ฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ผู้ประสบความสําเร็จในอนาคตทุกคน

2.ศึกษาและจดจําสัญลักษณ์ค่สกูลเงิน(ุForex symbols)ที่ใช้ในการเทรดให้ ได้ เช่นEUR/USD , GBP/USD , JPY/USD , GOLD เป็ น ต้น

เมื่อเราเริมศึกษาเกี่ยวกบการเทรดฟอเร็กซ์ั เรากควรที่จะมาทําความรู้จักกบสัญลักษณ์ขอ็่าเงคินต่างๆ(Forex Symbols) ให้เข้าใจมากขึนเพื่อที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจวาจะเป็ นนักเทรดฟอเร็กซ์คู่ไหนดี“อันความรู้กระจ่างแต่ อยางเดียว่ แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกดผล”ค่าเงินในตลาดฟอเร็กซ์ แทนด้วยสัญลักษณ์ทาง้การเงินทัหมดเพื่อความสะดวก ในการใช้งาน ใครจะมานังเขียนชื่อเต็มๆนตลอดเสียเวลามากั ผมได้นําสัญลักษณ์คาเงินที่สําคัญและมีปริมาณการซื้อขาย ในแต่ละวันค่อนข้างเยอะหน่อยมาแสดง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบืองต้น พอเข้าใจแล้วกจะแตกยอดไปหาเรียนรู้ด้วย็ ตนเองได้ไม่ยากUSD / ประเทศสหรัฐอเมริกา / สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐEURประเทศกลุ/่มยูโรโซน / สกุลเงินยูโร
JPY / ประเทศญี่ปุ่ น / สกุลเงินเยนCHFประเทศสวิตเซอร์แลนด์/ / สกุลเงินฟรังกสวิส์CAD / ประเทศแคนาดา / สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาAUD / ประเทศออสเตรเลีย / สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียGBP / กลุ่มประเทศสหราช
อาณาจักร / สกุลเงินปอนด์NZD / ประเทศนิวซีแลนด์ / สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์สัญลักษณ์ฟอเร็กซ์ข้างบนอธิบา ได้ดังนีข้างหน้าสุดเป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ ถัดมาคือประเทศที่ใช้ และตามด้วยสุดท้ายคือ สกุลเงิ มาถึงตรงน้ีักเทรดหน้าใหม่ทังหลาย คงจะพอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคาเงินในForex

Marketsเป็ นอยางดีแล้ว่ ในคราวต่อไป เราจะมาเริ่มศึกษาความหมายของForex Symbols ดังกลาวเมื่อมา จับคู่กน วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้“ตั้งสติ อนสตาร์ทเทรดทุกครั่้ง”

3.เรียนร้และทําความเข้าใจในทูุกคําสั่งสําหรับการเปิ ดออเดอร์ในตลาดForex อย่างลึกซึ้งBuy,เช่น Short, Stop Loss, Pending Orders, Limit Orders, Stop Orders เป็ นต้น

Stoploss ทํางานอยางไรและทําไมคุณจําเป็นต้องเรียนรู้มัน่
เวลาผมไปตามเว็บบอร์ดฟอเร็กซ์ต่างๆเห็นนักเทรดฟอเร็กซ์บางคนเปิ ดออร์เดอร์แบบไม่มีStoploss ผมจะรู้สึกเสียว สันหลังทุกที เพราะมันจะยําเตือนผมให้ย้อนกลับไปคิดถึงเช้าวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นมาพบกบฝันร้ายที่กลายเป็ นจริง้เช้าวันนั ผมยังจําได้ดีหายไปเกเงินือบหมดบัญชี เหลือติดไว้นิดหน่อยแต่กเสียไปเก็ิน 70% กเพราะการเปิ็ ดออร์เดอร์แบบไม่มี Stoploss นี่แหละ างไรก่อยตามผมขอแนะนําว็่”Forex Stoploss ควรเป็ นสวนหนึ่งในกลยุทธ์หรือระบบเท รดฟอเร็กซ์ของคุณ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะตลาดฟอเร็กซ์อะไรๆเกิดขึนได้ทังนั้”กForex Stoploss คือราคาอัตราแลกเปลี่ยนที่เราตังไว้เพื่อจะออกจากตลาด หากเกดเหตุการณ์ตลาดวิงสนทางเรานอกจาก่
Forex Stoploss ซึ่งเป็นการตั้งคาราคาออกจากตลาดแบบพื้นฐาน กยังมีการตั็้งค่Stoploss อีกแบบหนึ่ง เรียกวา่ Trailing Stoploss โดยใช้ในสองจุดประสงค์ด้วยกนคือั
1. ใช้เพื่อทําให้มีโอกาสเกบกาไรให้ได้มากที่สุด็

2. ใช้เพื่อป้องกนการกลับตัวของตลาดฟอเร็กซ์แบบทันทีทันใด

Forex Trailing Stoploss จะสามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปกบกราฟได้ั หากตลาดวิงไปในทิศทางที่เรา คาดคะเนไว้ แต่ถ้าตลาดฟอเร็กซ์งส่วนทางเราิ Trailing Stoploss จะไมเคลื่อนที่ ฟังดูแล้วอาจจะยังงงๆ มาดู ตัวอยางก่นดีกวัายกตัวอย่างการใช้่Stoploss ในแบบพื้นๆ เช่น คุณกาลังคิดที่จะซืํ้อEUR/USD พร้อมกบความั มันใจว่าราคาจะมีค่่าเพิมขึ่้นเรื่อยๆ และคุณคิดต่อไปอีกวา่”นี่แหละเป็ นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มEUR/USD แล้ว” ในขณะที่คุณเปิ ดออร์เดอร์้งค่าคุณตัstoploss ไว้ที่50 pips หากราคาเป็ นไปตามที่คุณคิดกจะไมมีอะไรเก็ิดขึ้น

คุณกจะบวกไปเรื่อยๆ็ แต่ถ้าหากราคาวิงสวนทางคุณจนติดลบ่-50 pips ออร์เดอร์ที่เปิจะถูกปิ็ดไว้ก ดทันทีโดยอัตโนมัติ จากตัวอยางข้างบน่ จะขอนํามาอธิบายถึงการใช้Forex Trailing Stoploss ในกรณีเดียวกัในขณะที่คุณเปิ ด ออร์เดอร์ คุณตั้งค่าTrailing Stoploss ไปที่50 pips หากตลาดเคลื่อนที่เป็ นไปตามที่คุณคิดไว้ จุด Stoploss จะถูกขยับตามไปเรื่อยๆเป็ นจํานวน50pips สมมุติวา่EUR/USD เป็ นขาขึ้นคุณบวกอยู่100
pips แต่ยังไม่ปิ ดออร์เดอร์ดีๆเก่อยูิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตลาดวิงสวนทางคุณลงมา่500 Pips แทนที่คุณจะเสียเงิน ในครั้งนี้แต่คุณกลับได้กาไรจากการเทรดฟอเร็กซ์ในครัํ้งนี้เท่ากบั 50 pips (100-50=50 pips) เพราะระบบ จะพาคุณกระโดดหนีออกมากอนที่จะติดลบ นี่แหละครับข้อดีของการตังค่Trailing Stoploss ถึงตลาดจะเปลี่ยน

ทิศทางเรากยังพอมีก็าไรได้ํ ไม่ใช่จากบวกอยูดีๆแล้วมาติดลบ่ แล้วกมานั็งสวดมนต์ขอให้กลับมาบวกอีกที่ เสียเวลาเปล่ ครับหวังวาเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจเกี่ยวกบั Forex Stoploss กบั Forex Trailing Stoploss ไม่มากก็
น้อย สองตัวนีควรให้ความสนใจเป็ นอยางมาก่ เพราะมันเป็ นเสมือนเกราะกนภัยของบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ของเราเลยทีเดียว
• Pending Orders คืออะไร– ใช้มันนังเทรด่ Forex แทนเราได้อยางไร่

การใช้Pending Orders ในการเทรด Forex เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์เบืองต้นที่ใช้กนโดยทัวไปของฟอเร็กซ์เทรด่
เดอร์ในตลาดForex มันสามารถช่วยให้คุณไม่ต้องนังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็่ นเวลา24 ชัวโมงต่่อวัน ซึ่งมันกไมดี็ ต่อตัวคุณและครอบครับของคุณเป็่แท้นแนดีไม่ดีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพอีกต่างหาก โดยเฉพาะดวงตา แต่ถ้าเป็ นสาวๆก็ ระวังกนใหญ้่โดยไม่รู้ตัวนะครับผม อิอิPending Orders คือ การตั้งคําสังเพื่อ้ซืหรือขายไว้ล่วงหน้า ในราคาที่เรา

กาหนดํ โดยสามารถกาหนดระยะเวลาวันหมดอายุของคําสังซื่อขายตามที่เราต้องการได้อีกด้วยคําสังซื่้อขายล่วงหน้า Pending Orders ใน Forex Markets มีทั้งหมด 4 คําสังดังนี่้1.Buy Limit Order 2.Buy Stop Order 3.Sell Limit Order 4.Sell Stop Orderมามะเรามาดูกนวัา่ ในแต่ละคําสังมี่ ความหมายและสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ที่างกแตกตนได้อยัางไร่Buy Limit Order คือ การตั้งคําสังซื่อไว้ ล่วงหน้า ณ ราคาที่เรากาหนดํ โดยมีความต้องการที่จะซือในราคาที่ตําราคา่ากวที่ได้ตังไว้ หากราคา ณ ปัจจุบันมีคาตํ่ากว ราคาที่ได้ตังไว้เมื่อไหรคําสังซื่อที่ได้ตังไว้ล่วงหน้าจะทําการเปิ ดออเดอร์ทันที พูดเป็ นภาษาชาวบ้านหน่อยกคือการตั็้ง

Buy สวนทางนันแหละครับ่ ยกตัวอยางเช่่น ณ เวลาหนึ่งEUR/USD มีอัตราแลกเปลี่ยนเป็1.3750นและจาก การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณพบว่มีแนวรับที่แข็งแกรงอยู 1.3700 คุณตัดสินใจตั้งBuy Limit Order
ไว้ที่ราคา1.3700 ณ เวลาตอมาอัตราแลกเปลี่ยนมีค่าเท่ากบั 1.3698 นันแสดงว่า่ Buy Limit Order ที่ได้ ตังไว้จะส่งคําสังเพื่อทําการซื้อEUR/USD ทันที เพราะราคา ณ ปัจจุบันได้ลงมาร่าตํ่ากวคาที่ได้ตังไว้แล้วBuy Stop Order คือ การตั้งคําสังซื่อไว้ล่วงหน้า ณ ราคาที่เรากาหนดํ โดยมีความต้องการที่จะซือในราคาที่สูงกวาราคาที่ ได้ตังไว้ หากราคา ณ ปัจจุบันมีค่าสูงกวาราคาที่ได้ตังไว้เมื่อไหรคําสังซื่อที่ได้ตังไว้ล่วงหน้าจะทําการเปิ ดออเดอร์ทันที หรือเรียกวาการตั่้ง Buy ตามนํ้านันเอง่ ยกตัวอยางเช่่น ณ เวลาหนึ่ง EUR/USDมีอัตราแลกเปลี่ยนเป็น1.3750 และจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณพบว่มีแนวต้านที่ออนแออยูที่1.3800 คุณตัดสินใจตั้งBuy Stop

Order ไว้ที่ราคา1.3800 ณ เวลาต่อมา EUR/USD มีอัตราแลกเปลี่ยนเทากบ 1.3811 นันแสดงว่า่ Buy Stop Order ที่ได้ตังไว้จะส่งคําสังเพื่อทําการซื้EUR/USD ทันที เพราะราคา ณ ปัจจุบันมีค่าสูงกวาราคาที่ได้ ตังไว้แล้วหัวข้อเรื่องPending Orders เป็ นเรื่องที่สําคัญมาก ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษาตั้งสลับกนเพราะถ้นี่

มันคนละเรื่องเลยนะครับขอฝากให้กลับไปทําความเข้าใจเกวันนีี่ยวกบั Buy Limit Order กบั Buy Stop Order จนมีความเข้าใจอยางท่่องแท้กนเสียกั่อน เพราะในเรื่องของSell Limit Order กบั Sell Stop Order กมีลักษณะที่คล้ายคลึงกน็ เพียงแต่มีความหมายตรงข้ามกนเทั่านันเอง่ กเหมือนยื็นักคนละฝั่ง ในคราวต่อไปเรา จะมาพูดถึงเรื่องการตั้Sell ล่วงหน้ากนอีกครั้ง

4.เรียนร้และทําความเข้าใจในช่วงเวลาทําการของตลาดูForex

• เวลาทําการของตลาดฟอเร็กซ์Forex( Trading Hours) คือช่วงไหนกนหนอั

ฟอเร็กซ์เป็ นตลาดที่มีคว่างจากตลาดการเงินอื่นๆมแตกต และเป็ นข้อดีอยางมากก่คือ็ เทรดได้24 ชัวโมงต่่อวัน เป็ นเวลา 5 วัน ้ตังแต่เช้าวันจันทร์ของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียSydney( Time) ไปจนถึงวันศุกร์ตอนบ่ายของนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาNew( York Time) ถ้าเทียบเป็นเวลาของประเทศไทย (Bangkok Time)กจะ็ สามารถเทรดฟอเร็กซ์ได้งแต่เช้าวันจันทร์ตอเนื่องไปจนถึงเช้าวันเสาร์ เปิNonดแบบStop (ไม่มีหยุดพัก่มีพักไม เที่ยงด้วย) จะเทรดตอนไหนกได้ในช็่วงเวลาดังกล่าว ที่เป็ นอยางนี่้กเพราะว็า่ ตลาด Forex ไมได้มีที่อยูเป็ นหลักแหล่ง ที่ ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้แตเกิดจากการรวมตัวกนของสถาบันการเงินใหญ่ๆทัวโลก่ ไม่ได้มีใครหรือประเทศไหน เป็ นเจ้าของ

แต่เพียงผู้เดียวอยางไรกดีถึงตลาดฟอเร็กซ์จะ่วโ่มีชังของการเทรดเป็ น24 ชัวโมงต่่อวันForex( Market Trading Hours) แต่กไม็่ได้หมายความวาจะมีปริมาณการซื่้อขายหนาแน่นในทุกช่วงเวลา จากการสังเกตของผม พบวา่ ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละคู่สกุลเงิน หากตลาดหุ้นของประเทศที่ใช้คาเงินัเปิ ดทําการจะส็ก่งผลทําให้อัตรา แลกเปลี่ยนในคูสกุลเงินนั้นๆมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นมากขึนตามไปด้วยยกตัวอยางเช่่น หากคุณเป็ นนักเทรดฟอเร็กซ์

คู่EUR/USD โดยทัวไปแล้วในชวงเวลาที่ตลาดหุ้นของยุโรป่บสหรัฐอเมริกายังไมั่เปิดทําการ มักมีปริมาณการซื้อ ขายในคู่สกุลเงินEUR/USD ในปริมาณที่น้อยหากอยูแตในชวงเวลาที่มีตลาดหุ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งในคู่่ ค่าเงินนี้เปิ ดทําการ จะสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขยเพิมขึ่้นอยางเห็นได้ชัด่งถ้าเป็่ยิ นช่วงเวลาคาบเกี่ยว ซึ่งอยูในชวงที่ตลาด หุ้นของคูอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองเปิ ดทําการพร้อมกนด้วยแล้วละกั็(ตลาดหุ้นโซนยุโรปกบอเมริกาอยูัในช่่วงเปิ ดทําการ พร้อมกน)ั จะเป็นชวงเวลาที่มีการซื้อขายกนมากที่สุดั และเป็วงที่กราฟวินชงเร็วที่สุดด้วย มักเห็นการเคลื่อนที่เป็100น pips ในช่วงเวลานี้จงระวังไว้ให้ดี จะเป็ นชาวดอยหรือคนพื้นราบกอยู็ช่่วงนี้แหละสรุปวาวันนี่้กได้เรียนรู้ถึงชวงเวลาที่็ สามารถเทรดตลาดฟอเร็กซ์Forex( Trading Hours) หรือช่วงเวลาทําการของตลาดฟอเร็กซ์นันเอง่วันนี้ขอ
ฝากการบ้านให้กลับไปสังเสกุลเงินที่ตัวเองเลือกไว้ตคู้งคําถามกบตัวเองวลองตัา่ คู่าเงินที่เราเลือกเทรดอยูนั่้ตลาดหุ้น ของมันเปิ ดกี่โมงถึงกี่โมง และมีเวลาคาบเกี่ยวในช่วงไหนหรือไม่โดยเทียบเวลาเป็ นของประเทศไทย

5.เฝ้าเรียนร้และติดตามข่าวสารู เพื่อให้ร้ว่าข่าวสารใดู มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ กับค่สกูลเงินที่เรากําลังเทรดุForex อยู่ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ Forexfactory.com

6.ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคForex( Technical
Analysis) สําหรับตลาดForex ในระดับเบื้องต้นจนไปถึงระดับปานกลาง

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดฟอเร็กซ์Forex( Technical)

หากคุณเป็ นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสําเร็จในตลาดฟอเร็กซ์ และอยากขนเงินเข้าประเทศครังละมากๆแล้วละก็“คุณ ต้องอ่านตลาดฟอเร็กซ์ให้ขาด” นันก่คือต้องมีเครื่องมือในการชวยอานตลาด็ ในตลาดฟอเร็กซ์มีหลักการอ่านตลาดอยูสอง่ แขนงใหญ่ๆ เช่นเดียวกบตลาดหุ้นั คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในวันนี้จะขออธิบายเฉพาะ การวิเคราะห์ทางเทคนิคForex( Technical Analysis)การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ การหาจุดซือขายโดยใช้ ข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตมาสร้างเป็ นกราฟแผนภูมิแนวโน้มตางๆโเพื่อดูยไม่สนใจข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์่ เช อัตราดอกเบี้ยข้อมูลการวางงาน่ เป็ นต้นแผนภูมิที่นักเทรดฟอเร็กซ์นิยมใช้กนมีทังหมด3แบบคือ

1. แผนภูมิแบบเส้น (Line Chart)คือ การนําราคาปิ ด มาสร้างเป็ นกราฟตอเนื่องกนไปั โดยไม่นําราคาเปิ ด ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุดมาแสดงเลย

2. แผนภูมิแบบแท่ง(Bar Chart) คือ การสร้างแผนภูมิแบบแทงที่ประกอบไปด้วย ราคาเปิ ด ราคาปิ ด ราคาสูงสุด และ ราคาตํ่าสุด

3. แผนภูมิแบบแท่งเทียนCandlesticks( Chart) มีต้นกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่ํ น ในอดีตใช้ในการวิเคราะห์การ ขึ้นลงของราคาพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากแผนภูมิประเภทนีนําเสนอข้อมูลด้านราคาอยางครบถ้วน่ ไม่วาจะเป็่ น ราคา เปิ ด ราคาปิ ด ราคาสูงสุด และราคาตํ่าสุด และด้วยความรวดเร็วในการแสดงสัญญาณต่างๆจึงทําให้การวิเคราะห์แบบแท่ เทียนเป็ นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน

หลังจากที่ได้เรียนรู้ถึงลักษณะแผนภูมิทังสามแบบไปแล้วนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว ชอบมองกราฟแบบไหน และกราฟแบบไหนน่าจะเหมาะกบสไตล์การเทรดฟอเร็กซ์ของเพื่อนๆั ใช้เวลากบตรงนีให้มากๆั
เพราะเราจะอยูกบมันไปอีกนาน่่วนตัวผมใช้การวิเคราะห์แบบแทส่งเทียนครับ ไม่มีอะไรมากครับ มันกแค็่เข้ากบผมได้ดีั เท่านี้เองครับ ขอจบการอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกบการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดฟอเร็กซ์ัForex( Technical Analysis)

7.ศึกษาวิธีการบริหารจัดการเงินทุนในบัญชีเทรดForex( Money Management)

• การบริหารจัดการเงินทุนในตลาดฟอเร็กซ์Forex( Money Management)

ในความเป็ นจริงแล้วมีเรื่องนาเศร้าอยูเรื่องหนึ่งนกคือ็นั90% ของฟอเร็กซ์เทรดเดอร์จะหมดตัวภายในครึ่งถึงหนึ่งเดือน แรกที่มเทรดฟอเร็กซ์เริ และคุณเชื่อไหมวา มันไม่เกี่ยวเลยวานักเทรดฟอเร็กซ์พวกนี่้จะมระบบเทรดที่ดีหรือไมเพราะใน ตลาดฟอเร็กซ์ยังมีปัจจัยอื่นที่สําคัญกวการมีเพียงระบบเทรดที่อยูในระดับขั้นเทพ และอาจเป็ นตัวกาหนดวําคุณจะทํ่าไรํก หรือขาดทุนตั้งแต่คุณยังไ่มด้เริ่มเทรดเลยด้วยซําอยางไรกตามนักเทรดฟอเร็กซ์หน้าใหม่่ส่วนใหญ่มักจะมุงเน้นไปที่การมี ระบบเทรดฟอเร็กซ์ที่ดีและให้ผลตอบแทนสูงๆ โดยหลงลืมไปวาอาจจะยังมีสิ่่ที่มีพลังขั้นเซียน ซึ่งสามารถตอสู้กบตลาดั ฟอเร็กซ์ได้อยางสบายหายห่่วง นันก่คือ็“การบริหารจัดการเงินทุนในตลาดฟอเร็กซ์Forex( Money Management)”คําถามคือ แล้วการบริหารจัดการเงินทุนแบบไหนหละที่เหมาะสมกบตลาดฟอเร็กซ์คําตอบคือ ไม่ มีที่เหมาะสมกบตลาดฟอเร็กซ์ั แตคุณต้องใช้ระบบการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสมกบตัวคุณ และคุณกรู้สึกสบายใจ็ ที่สุดทุกครังที่ได้ใช้มันอยางไรก่ตามทุกสิ็่งทุกอยางบนโลก่ ล้วนมีบา่งที่จะต้องอยูคูกสินั ตลาดฟอเร็กซ์กเช่นเดียวกั หาก คุณมีระบบการเทรดที่ดีแล้วจําเป็คุณกนที่จะต้องมีระบบบริหารจัดการเงินทุนที่ดีด้วยงหนึ่งขาดสิใดไปไม่ได้ เพราะมัน จะไม่สมบรูณ์ ซึ่่งผลตจะส่อผลกาไรหรือขาดทุนที่จะได้รับกอนที่จะลงรายละเอียดเจาะลึกเกยวกํบั การบริหารจัดการ

เงินทุนในตลาดฟอเร็กซ์Forex( Money Management) เรามาดูความสําคัญของมันก่อนว่ สามารถช่วย เราปกป้องเงินในบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ของเราได้างไร่อเร็กซ์เทรดเดอร์หน้าใหมย่ส่วนใหญ่เริ่มเทรดด้วยการเปิ ดบัญชี
กบฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ด้วยเงินจํานวนน้อยั่ดันคิดจะเอาเงิแตินตัวเก เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี$100 แล้วคิดจะเทรดให้
เป็ น$1000 ภายในเวลา 1 เดือน มันกอาจจะเป็นไปได้ แต่มันทั้งยากและเสี่ยงเหลือเกินการเทรดที่ดีต้องเสี่ยงให้น้อย ที่สุดเทาที่จะทําได้ เพื่อจะทําให้เกิดกาไรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในระยะยาว และในความเป็ นจริงเรา่จะพบว“ไม่มีใคร สามารถเปลี่ยนเงิน$100 เป็ น$1000 ภายในเวลา 1 เดือนได้โดยไม่ใช้โชคช่วย”และคุณเชื่อหรือไมวา ระบบการ บริหารจัดการเงินทุนในตลาดฟอเร็กซ์ที่ดีสามารถลดความเสี่ยงในการเทรดแตละครั้งลงเหลือเพียง2-4% ของเงินทุน ทังหมดได้ นี่แหละคือหัวใจสําคัญที่ทําให้ทุกสถาบๆทัวโลกใช้ก่นการเงินัอยใหญางแพร่่หลาย แล้วคุณหละจะไม่ลองหา มาใช้ดูกบเค้าหนั่อยหราในบทความนี้เรากได้ทําความรู้จักและเรียนรู้ถึงความสําคัญของระบบการบริหารจัดการเงินทุนใน็ ตลาดฟอเร็กซ์Forex( Money Management) กนไปแล้วั ในคราวต่อไปเราจะมาดูตัวอยางการใช้ระบบ่ การจัดการเงินทุนที่เป็ นที่นิยมและรู้จักกนโดยทัวไปในหมู่ฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ทั้งหลาย

8.ศึกษาเรื่องจิตวิทยาในการลงทุนสําหรับตลาดForex (Psychology Of Forex)

เบื้องต้นhttps://youtu.be/c9wGvTF6i2U

9.สร้างระบบเทรดในแบบของตัวเอง(Forex Trading Systems) โดย นําความร้ตามแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาผนวกเข้ากับวิธีการบริหารจัดการู เงินทุนในบัญชีเทรดForex

10.ศึกษาวิธีการเลือกForex โบรกเกอร์ ที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการให้บริกา บัญชีฝึ กเทรดDemo( Account)

11.เลือกค่สกูลเงินที่จะเทรดุForex มาสัก2 ถึง3 คู่

12.นําระบบเทรดForex ที่สร้างขึ้นตามข9ใช้ทดลองเทรดForex กับ บัญชีฝึ กเทรด อย่างน้อย3เดือน ในค่สกูลเงินที่ได้เลือกมาแล้วตามข้อุ11

13.จดทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึForexกเทรดเช่น เข้าซื้อเพราะอะไร ขายเพราะอะไร ช่วงข่าวอย่างนี้กราฟมีลักษณะอย่างไร และที่ขาด ไม่ได้อารมณ์ของคุณเป็ นอย่างไร เป็ นต้น

14.นําข้อมูลที่ได้จากการฝึ กเทรดในระยะเวลา3เดือน มาทําการวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือแก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุ

15.หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้ย้อนกลับไปสํารวจตัวเองในรายละเอ

แต่ละหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือ15ขั้นตน การเริ่มต้นสําหรับForexเล่นให้
ได้เงิน อย่างคร่าวๆ โดยรายละเอียดลึกๆก็อาจแตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของแต่ล
คน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็ นเพียงการแนะแนวทางสําหรับผ้ที่เริ่มต้นเทรดู
Forex เท่านั้น ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะบอกว่า ถ้าทําตามทั15ข้อนี้ได้งุณก็ค
จะร้เองว่าู การเล่นForex ให้ได้เงิน เค้าทํากันอย่างไร สวัสดี