คําศัพท์พื้นฐาน

0
207
คําศัพท์พื้นฐาน

คําศัพท์ของ Forex (อัตราแลกเปลี่ยน)

จัดเป็นคําศัพท์ที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะทราบเกี่ยวกับคําศัพท์เหล่านี้เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถใช้ในการอ่านข่าวหรือแปรผลในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

หมวดอักษร A

Aggregate Demand
ผลรวมของการใช้จ่ายของภาครัฐค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

Appreciation

สกุลเงินมีการแข็งค่าเมื่อมีความต้องการมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด Arbitrage

การซื้อหรือขายตราสารพร้อมกันด้วยตําแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ในตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความ แตกต่างของราคาระหว่างตลาดขนาดเล็ก

Around
การอ้างอิงเมื่อราคาไม่ได้ขยับไปไกลไกลนัก หรืออยู่ใกล้กับค่าเดิมมาก

Ask Rate
อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีเสนอขายสกุลเงิน

Asset Allocation

การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์แตกต่างกันในตลาด เพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือผลตอบแทน ที่คาดว่าจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักลงทุน

หมวดอักษร B

Back Office
หน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับที่ทําการใหญ่ของการทําธุรกรรมทางการเงิน

Balance of Trade
ค่าของการส่งออกของประเทศที่หักลบด้วยการนําเข้า

Bar Charts

แผนภูมิแท่งมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมเกี่ยวกับราคา เป็นแผนภูมิที่อ่านได้ง่าย ประกอบด้วยราคา เปิดสูงหรือต่ํา ราคาปิดสูงหรือต่ํา และระยะเวลา โดยราคาของกราฟสามารถแสดงความต้องการของผู้ลงทุน ทั้งหมด ตั้งแต่1 นาทีถึง 1 เดือน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนความยาวแนวตั้งทั้งหมดหรือความสูงของบาร์ หมายถึงช่วงการซื้อขายในช่วงเวลานั้น ด้านบนของบาร์หมายถึงราคาสูงสุดของช่วงเวลาและด้านล่างของบาร์ หมายถึงราคาที่ต่ําสุดของรอบระยะเวลา ราคาเปิดและราคาปิดแสดงในช่วงด้านข้างของบาร์

Base Currency

สกุลเงินหลัก ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนหรือธนาคารกลางออกไว้เพื่อรักษาสถานะทางบัญชี(เงินหมุนเวียน) ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ยูโรและเยน ถือว่าเป็นสกุลเงินหลัก

Bear Market
ตลาดขาลงอันเกิดจากราคาที่ลดลง

Bid Rate
อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีรับซื้อสกุลเงิน

Bid/Ask Spread
ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาในขณะนั้น

Big Figure

ทศนิยมซึ่งแสดงออกเพียงไม่กี่หลักของอัตราแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยน EURJPY อาจจะมีค่า 122.20 ถึง 122.50 แต่จะได้รับการยกมาโดยไม่ต้องเขียนสามหลักแรกคือ “20/50”

Book
การจอง Position สําหรับการเทรด

Broker
บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า

Bretton Woods Agreement of 1944
ข้อตกลงการจัดตั้งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่สําหรับสกุลเงินหลักเพื่อให้มีการแทรกแซงของธนาคารกลางในตลาด
สกุลเงินและตรึงราคาทองคําที่35 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ข้อตกลงดังกล่าวยังคงอยู่จนกระทั่งปี1971

เมื่อประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันคว่ําข้อตกลงเบรตตันวูดส์และยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวสําหรับสกุลเงินหลัก

Bull Market
ตลาดขาขึ้นอันเกิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น

Bundesbank
ธนาคารกลางของประเทศเยอรมนี

Buying/Selling

การค้าสกุลเงินทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสกุลเงินคือการซื้อสกุลเงินที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในมูลค่า เทียบกับช่วงที่คาดว่าจะขายออก หรือขายสกุลเงินกลับก่อนเข้าซื้อสกุลเงินเพื่อเก็งกําไร

หมวดอักษร C

Cable

อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยน เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยน เดิมถูกส่งผ่านทางสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงกลางทศวรรษ 1800

Candlestick Chart

แผนภูมิที่บ่งชี้ว่าช่วงการซื้อขายสําหรับช่วงเวลาหนึ่ง บ่งบอกราคาเปิดและราคาปิด หากเปิดราคาที่สูงกว่าราคาปิด แท่งเทียนระหว่างราคาเปิดและปิดเป็นสีเทา ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนระหว่างราคาจะเป็นสีขาว

Central Bank

รัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐที่จัดการนโยบายการเงินของประเทศ เช่น FED, Bundesbank, ECB, BOE, BOJ

Chartist
คําเรียกบุคคลที่ใช้แผนภูมิและกราฟและแปลความหมายข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อหาแนวโน้มและการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต

Choice Market
ตลาดที่ไม่มีSpread ซึ่งสามารถซื้อและขายได้ในราคาเดียวกัน

Clearing
ขั้นตอนของการส่งคําสั่งซื้อสกุลเงินและขายสกุลเงิน

Contagion
แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายจากตลาดหนึ่งไปยังตลาดหนึ่ง

Collateral
บางสิ่งบางอย่างเพื่อการรับประกันความปลอดภัยในวงเงินหรือประสิทธิภาพการลงทุน

Commission
ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเรียกเก็บโดยโบรคเกอร์

Confirmation
เอกสารการแลกเปลี่ยนการทําธุรกรรมที่ระบุถึงการทํารายการดังกล่าวได้

Contract
หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย

Contract (Unit or Lot)
หน่วยมาตรฐานของการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนบางอย่าง

Counterparty

คู่สัญญาผู้เข้าร่วมในการทําธุรกรรมทางการเงิน

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น Country Risk

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน แต่ไม่จํากัดเงื่อนไขทางกฎหมายและทางการเมือง Cross Rates

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แสดงเป็นอัตราส่วนของสองอัตราแลกเปลี่ยนในรูปของสกุลเงินที่สาม อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐมักจะถูกอ้างอิงโดยดอลลาร์สหรัฐ

Currency
รูปแบบของเงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ใช้เป็นเงินและเป็นพื้นฐานสําหรับการค้า

Currency Risk

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอัตราแลกเปลี่ยน

หมวดอักษร D

Day Trading

หมายถึงตําแหน่งที่มีการเปิดและปิดการซื้อขาย ในวันทําการวันเดียวกัน Dealer

บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า Deficit
ความสมดุลเชิงลบของการค้าหรือการชําระเงิน

Delivery
ระยะเวลาการส่งมอบจริงของสกุลเงินที่ได้ทําการซื้อขาย

Depreciation
การเสื่อมราคาของสกุลเงินอันเนื่องมาจากแรงเทขายของตลาด

Derivative

อนุพันธ์คือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา ในการรักษามูลค่า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Option จัดเป็นเครื่องมือของอนุพันธ์ที่พบมากที่สุด

Devaluation
การปรับลดลงของราคาสกุลเงินโดยเจตนา ตามปกติจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

Down Trend

จุดต่ําสุดของราคาต่ําลงอย่างต่อเนื่องและจุดสูงสุดใหม่ของราคาอยู่ต่ํากว่าจุดสูงสุดที่ผ่านมา

หมวดอักษร E

Economic Indicator

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพโดยทั่วไปของเศรษฐกิจและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ในความต้องการของสกุลเงิน

End Of Day Order (EOD)

คําสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุไว้โดยคําสั่งจะยังคงเปิดจนถึงสิ้นวันซื้อขาย ซึ่งโดยปกติคือ 5:00 น. โซนเวลา ET Euro

ยูโรได้รับการยอมรับให้เป็นสกุลเงินของสหภาพการเงินยุโรป (EMU) แทนที่หน่วยเงินตรายุโรป (ECU) ใช้กันใน กลุ่มประเทศ 19 แห่งของยูโรโซนที่ใช้นโยบายการเงินร่วมกันคือออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนีกรีซ ไอร์แลนด์อิตาลีลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ซึ่งก่อตั้งในปี2002

European Central Bank (ECB)

ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป มีหน้าที่กําหนดนโยบายการเงินระหว่างประเทศของกลุ่ม 19 ประเทศยูโรโซน

หมวดอักษร F

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
หน่วยงานกํากับดูแลที่รับผิดชอบการบริหารการประกันเงินฝากของธนาคารในสหรัฐอเมริกา

Federal Reserve (FED)

ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ Federal Reserve System โดยเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่23 ธันวาคม 1913 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศและการควบคุม ธนาคารสมาชิก ประกอบด้วย 12 สาขาระดับภูมิภาคของธนาคารกลางสหรัฐและ Board of Governors สําหรับสาขาของเฟดประกอบไปด้วยวอชิงตัน ดีซีและสาขาภูมิภาคคือนิวยอร์คซิตี้คลีฟท์แลนด์ริชมอน บอสตัน ฟิลาเดลเฟีย ชิคาโก แอตแลนตา เซนต์หลุย ซานฟรานซิสโก แคนซัส มินเนโซตาและดัลลัส บริหารโดยคณะกรรมการของ Federal Reserve ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คน ได้รับการแต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยความเห็นชอบของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกแต่ละคนที่ได้รับการ แต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 14 ปี

Fixed Exchange Rates
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่กําหนดโดยเจ้าหน้าที่การเงินสําหรับสกุลเงินหนึ่งหรือมากกว่าและประกาศอย่างเป็นทางการ

Floating Exchange Rates

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การลอยตัวค่าของสกุลเงินโดยอ้างอิงอุปสงค์และอุปทาน

Flat/Square

การซื้อขายสกุลเงินในราคาเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางราคา Foreign Exchange (Forex หรือ FX)

การซื้อพร้อมกันของสกุลเงินหนึ่งขณะที่อีกคู่ค้าทําการขาย ตลาดการแลกเปลี่ยนนี้มีผู้ซื้อและผู้ขายมาก การซื้อขายเกิดขึ้นในสถาบันการเงินที่สําคัญทั่วโลก ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Forward

อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า สําหรับการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้ตกลงแล้วบางส่วน
เกี่ยวกับวันที่ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

Forward Contract
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้แก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการส่งมอบในอนาคต ณ วันที่ที่จะตกลงกัน

Forward Rates (Swaps)
อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินสองสกุลเงินที่แตกต่างกันสําหรับระยะเวลาคงที่สามารถคํานวณได้อย่างง่ายดาย
โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ของแต่ละสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

Forward Trading
การสลับการซื้อขายในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อคํานวณมูลค่าในอนาคตสําหรับการเก็งกําไร

Forward Points
จุดเพิ่มหรือหักออกจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในการคํานวณราคาอนาคต

Fundamental Analysis
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของอุปสงค์และอุปทานที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา การศึกษาสาเหตุ
ของการเคลื่อนไหวของตลาด

Futures Contract

สัญญาอันมีภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนหรือตราสารในราคาที่กําหนดในวันที่ในอนาคต

หมวดอักษร G

Gearing

ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการควบคุมส่วนได้เสียของราคาโดยนักลงทุน Group of Five (G5)

5 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําประกอบด้วยฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมกันบ่อยครั้ง

Group of Seven (G7)

7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําที่ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประกอบด้วย กลุ่ม G5 เพิ่มแคนาดาและอิตาลี

Group of Ten (G10)

กลุ่มประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงในปี1962 ซึ่งจะเพิ่มทุนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและช่วยประเทศ สมาชิกที่มีปัญหาการชําระเงิน ประกอบด้วยเบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

Good ‘til Cancelled (GTC)

คําสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุคําสั่งนี้ยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลาที่ระบุหรือจนกว่าเทรดเดอร์จะยกเลิก

หมวดอักษร H

Hedging

การป้องกันความเสี่ยง เป็นธุรกรรมซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ของการกําจัดการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา การทําธุรกรรมสกุลเงินแบบนี้จะปกป้องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ

หมวดอักษร I

Inflation
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่บ่อนทําลายกําลังซื้อ

Initial Margin
จํานวนเงินฝากเริ่มต้นของหลักประกันที่จําเป็นในการเปิด Position เป็นประกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Interbank Rates
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารต่างประเทศขนาดใหญ่ตกลงร่วมกับธนาคารต่างประเทศอื่นๆ

ที่มีขนาดใหญ่

หมวดอักษร L

Leading Indicators
การเก็บสถิติที่มีการพิจารณาคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต

London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)

อัตราดอกเบี้ยสําหรับกู้ยืมเงินในสหราชอาณาจักร โดยธนาคารในสหราชอาณาจักรใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR เมื่อการกู้ยืมเงินจากธนาคารอื่นภายในสหราชอาณาจักร

Limit Order

คําสั่งซื้อที่มีข้อจํากัดบางประการที่คาดหวังราคาในอนาคต ในราคาสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับเงินหรือราคาขั้นต่ําที่ คาดว่าจะได้รับ

Line Charts

แผนภูมิเส้นที่เชื่อมต่อกันเป็นราคาเดียวสําหรับช่วงเวลาที่เลือก

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น Liquidity

สภาพคล่อง ความสามารถของตลาดที่จะยอมรับการทําธุรกรรมขนาดใหญ่ที่น้อยที่สุดเพื่อไม่มีผลกระทบ ต่อเสถียรภาพด้านราคา

Liquidation

การชําระบัญชีการปิด Position ที่มีอยู่ผ่านการดําเนินการทางธุรกรรม Long Position

การเปิด Position โดยคาดหวังราคาในตลาดที่เพิ่มขึ้น

หมวดอักษร M

Margin
ส่วนของเงินทุนที่จําเป็นที่นักลงทุนจะต้องคงไว้เพื่อค้ําประกัน Position

Margin Deposit

อัตราเงินทุนขั้นต้นเป็นประกันประสิทธิภาพการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าหากเกิดการสูญเสียการซื้อขายแล้ว นักลงทุนจะยังคง Position ที่มีขนาดใหญ่กว่ามูลค่าบัญชีซึ่งอนุญาตให้มีการยกระดับสูงนี้ไว้ได้ในกรณีที่เงิน ประกันมีมูลค่าต่ํากว่ายอดเงินที่ลดลงของบัญชีซื้อขาย โบรคเกอร์จะปิด Position ที่เปิดไว้โดยอัตโนมัติ Margin Call

การร้องขอจากโบรคเกอร์ในวงเงินเพิ่มเติมหรือหลักประกันอื่นๆ ที่จะรับประกัน Position ที่นักลงทุนจะต้อง รับผิดชอบ หากยอดเงินทุนในบัญชีต่ํากว่าความต้องการ Margin Call จะถูกสร้างขึ้น ในกรณีที่บัญชีเกินกว่า อัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาตโดยโบรคเกอร์ทุกตําแหน่งที่เปิดจะถูกปิดทันทีโดยไม่คํานึงถึงขนาดหรือ ลักษณะของตําแหน่งที่จัดขึ้นภายในบัญชีซื้อขายนั้น

Market Maker

ตัวแทนในการเสนอราคาทั้ง Ask และ Bid โดยพร้อมที่จะทําคําสั่งสนองความต้องการให้ตลาดสองรูปแบบของ ตราสารทางการเงินใดๆ

Market Risk
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงในราคาในตลาดในอนาคต

Mark-to-Market

กระบวนการของการประเมิน Position ที่เปิดทั้งหมดที่มีราคาในตลาดปัจจุบัน แล้วตรวจสอบความต้องการ อัตราแลกเปลี่ยนใหม่

Maturity

วันที่ครบกําหนดหรือหมดอายุของเครื่องมือทางการเงิน

หมวดอักษร N

Narrow Market

การซื้อขายที่เบาบางและความผันผวนมากขึ้นในราคาเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย

หมวดอักษร O

Offer
อัตราที่ดีลเลอร์ยินดีจะขายสกุลเงิน

Offsetting Transaction

หักกลบลบหนี้การยกเลิกหรือการชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดของความเสี่ยงด้านตลาดของ Position ที่เปิดไว้

One Cancels the Other Order (OCO)
การกําหนดเวลาสองคําสั่ง โดยส่วนหนึ่งของสองคําสั่งจะถูกดําเนินการยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Open Order
การดําเนินการเพื่อเปิดคําสั่งซื้อเมื่อราคาตลาดมาถึงราคาที่กําหนดไว้กล่าวคือมีผู้มาขายแล้วนั่นเอง

Open Position
การดําเนินการที่ยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์ในตลาด กล่าวคือยังคงถูกเปิดอยู่นั่นเอง

Over the Counter (OTC)
การอธิบายการทําธุรกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนใดๆ

Overnight

การเทรดที่ยังคงเปิดไว้อย่างต่อเนื่องถึงวันทําการถัดไป

หมวดอักษร P

Pips
ตัวเลขการเพิ่มหรือลบออกจากทศนิยมหลักที่สี่คือ 0.0001 เรียกว่า 1 Pips

Political Risk
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีผลกระทบต่อตําแหน่งของนักลงทุน

Point And Figure Charts
แผนภูมิจุดที่แวดล้อมเวลา มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในราคาทั้งหมด

Position

หน่วยถือครองของสกุลเงินที่ได้รับ

Premium
ราคาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าราคาจุดที่กําหนดไว้

Price Transparency

ผู้เข้าร่วมในตลาดทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

หมวดอักษร Q

Quote

เป็นตัวบ่งชี้ราคาตลาดที่ใช้ตามปกติเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

หมวดอักษร R

Rate

ราคาของสกุลเงินหนึ่งในในตลาด โดยปกติจะใช้เพื่ออ้างอิงในการจัดการการลงทุน Resistance

คําที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แสดงให้เห็นระดับราคาที่สําคัญเพื่อการวิเคราะห์ในการขาย Revaluation

การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง Risk

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน อันเป็นความแปรปรวนของผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญมากกว่าที่คาดการณ์ Risk Capital

ความเสี่ยงจํานวนเงินทุนที่แต่ละคนสามารถที่จะลงทุน ซึ่งหากหายไปจะไม่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ใน Position ของพวกเขา

Risk Management
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ทางการเงินและเทคนิคการซื้อขาย

Rollover

ขั้นตอนของข้อตกลงที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และนําผลตอบแทนที่ได้ออกมาใช้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงิน

Rollover Rate

จํานวนเงินที่เทรดเดอร์จ่ายและถูกควบคุมไว้รายได้ขึ้นอยู่กับอัตรากําไรที่มีและ Position ในตลาด

หมวดอักษร S

Settlement

กระบวนการทางการค้าที่ถูกวางคําสั่งซื้อขายและบันทึกข้อมูลสกุลเงินที่จะทําธุรกรรม อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินนั้น

Short Position
เป็นตําแหน่งการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาในตลาด

Sideway

ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงในช่วงระยะหนึ่ง โดยเคลื่อนตัวไปด้านข้างและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน Spot/Next

ธุรกรรมซื้อพร้อมกันและขายพร้อมกันหรือในทางกลับกัน โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยน Swap กับวันทําการถัดไป Spot Price
ราคาของตลาดในปัจจุบัน

Spot (Rate)
ราคาเงินสดโดยไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับดอกเบี้ย

Spread
ความแตกต่างระหว่างการเสนอราคา (Bid) และข้อเสนอ (Ask)

Sterling
เงินปอนด์อังกฤษ

Stop Loss Order
คําสั่งซื้อโดยตําแหน่งที่เปิดถูกสั่งปิดโดยอัตโนมัติในราคาที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกตั้งไว้โดยนักลงทุน มักใช้ในการ
ลดความเสี่ยงการสูญเสีย หากตลาดเปลี่ยนทิศทาง ทั้งนี้เพื่อจํากัดความสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าที่ได้มี
การวิเคราะห์ไว้

Support Levels

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นระดับราคาเฉพาะที่สกุลเงินไม่สามารถที่จะทะลุลงไปยังพื้นที่ด้านล่างของเส้น
การเคลื่อนที่ของราคาก่อให้เกิดรูปแบบที่มักจะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคลากได้

Swap
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าในการขายและการซื้อของจํานวนเงินเดียวกันของสกุลเงินที่ได้ทําความตกลงไว้

Swift
การสื่อสารโทรคมนาคมทางการเงินของธนาคารทั่วโลกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่มีการตั้งค่า

เพื่อสนับสนุนการโอนเงินระหว่างธนาคารสมาชิกทั่วโลก

หมวดอักษร T

Technical Analysis

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ความพยายามที่จะคาดการณ์ราคาโดยการวิเคราะห์การดําเนินการของตลาด ที่ผ่านการศึกษาแผนภูมิปริมาณแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รูปแบบการก่อตัวและหลายตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ Tick
ราคาขั้นต่ําที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้

Ticker
การแสดงราคาในปัจจุบันหรือราคาที่ผ่านมาของสกุลเงินทั้งในรูปแบบของกราฟหรือตาราง

Tomorrow Next (Tom/Next)
การซื้อพร้อมกันและขายสกุลเงินสําหรับการส่งมอบในวันรุ่งขึ้น

Trading
การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

Transaction Cost

ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน Transaction Date

วันที่เกิดรายการทําธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน Trend

ทิศทางหรือแนวโน้มของตลาด แบ่งเป็น 3 ระยะคือแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มกลางและระยะสั้น ที่มีความ เกี่ยวข้องกัน และ 3 ประเภทคือแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แนวโน้มขาลง (Down Trend) และไม่มีทิศทาง ที่แน่นอน (Sideway)

Trend Line

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงการถดถอยเชิงเส้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทางสถิติสําหรับค้นหา แนวโน้ม

Turnover

ปริมาณค่าเงินรวมของธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด

หมวดอักษร U

Uptick
อ้างราคาใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาที่เสนอก่อนหน้านี้

Up Trend

จุดสูงสุดของราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจุดต่ําสุดใหม่ของราคาอยู่สูงกว่าจุดต่ําสุดที่ผ่านมา

US Prime Rate
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสหรัฐจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าองค์กรที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา

US Dollar

สกุลเงินหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา

หมวดอักษร V

Value Date

วันที่ของการทําธุรกรรมทางการเงินที่ตกลงจะชําระเงินหรือการแลกเปลี่ยนการชําระเงิน เรียกอีกอย่างว่า วันครบกําหนด

Variation Margin

เงินทุนเพิ่มเติมที่จะต้องนํามาฝากไว้อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเก็งกําไร Volatility (Vol)

ความผันผวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา เป็นที่นิยมใช้ในการวัดความผันผวนของราคา Volume

จํานวนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีในวันนั้น โดยเป็นจํานวนรวมของสัญญาซื้อขายระหว่าง ช่วงเวลาที่กําหนด

หมวดอักษร W

Whipsaw

สภาพของตลาดที่มีความผันผวนสูงในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยการพลิก กลับไปกลับมา

หมวดอักษร Y

Yard
คําสแลงสําหรับพันล้าน

Yield

ผลตอบแทนจากการลงทุน