การวิเคราะห์ข่าวสาร

0
205
การวิเคราะห์ข่าวสาร

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น การวิเคราะห์ข่าวสาร

ปัจจุบันการรับข่าวสารมีหลายประเภท นักลงทุนส่วนใหญ่จะแยกการวิเคราะห์ข่าวสารออกเป็น 2 รูปแบบคือ ข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะสั้นและข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ ข่าวสารจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ทิศทางของสกุลเงินได้

หมวดอักษร B

Bank Holiday

วันหยุดภาคธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วโบรกเกอร์ยังคงเปิดทําการในวันหยุดยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ แต่ในวันหยุดธนาคารดังกล่าวจะส่งผลทําให้ปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีสภาพคล่องน้อยลง ส่งผลให้เกิดการเก็งกําไรอย่างกว้างขวาง มีความผันผวนในระดับสูง

Bank Lending

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้แก่ผู้บริโภคและ ภาคธุรกิจ จํานวนที่มากขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน เพิ่มขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Business Confidence

เป็นมาตรวัดพื้นฐานความเชื่อมั่นทางธุรกิจไม่รวมภาคการเกษตร ตัวเลขที่มากกว่า 0 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจยัง อยู่ในเกณฑ์ดีตัวเลขที่ต่ํากว่า 0 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่สภาวะซบเซา โดยทั่วไปดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ สามารถตอบสนองสภาวะตลาดได้เป็นอย่างดีหากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน

Building Permits

เป็นมาตรวัดใบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการก่อสร้างในอนาคต หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่า จํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Bulletin

การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดของสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันและมุมมองในอนาคตที่ถูกวิเคราะห์โดยธนาคารกลาง ข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจะส่งผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อสกุลเงิน หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร C

Consumer Price Index (CPI)

เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ถูกซื้อโดยผู้บริโภค จัดเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ สําคัญที่สุด เนื่องจากธนาคารกลางจะใช้ข้อมูลจากดัชนีดังกล่าวในการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ เป็นสิ่งสําคัญที่จะประเมินค่าของสกุลเงิน จีนส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากจํานวนที่ ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Consumer Confidence
เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ซึ่งสํารวจถึงสถานะทางการเงินส่วนบุคคล การจ้างงาน
อัตราเงินเฟ้อและสภาพภูมิอากาศของประเทศ อันจะส่งผลถึงการผลิตสินค้าบางรายการที่สําคัญ ดัชนีที่มีค่า
มากกว่า 0 บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่หากดัชนีมีค่าน้อยกว่า 0 แล้ว บ่งบอกว่าผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Crude Oil Inventories
เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํามันดิบที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลังเก็บน้ํามันดิบ จัดทําขึ้นโดย Energy

Information Administration (EIA) ดัชนีดังกล่าวส่งผลกระทบถึงอัตราเงินเฟ้อและอีกหลายอุตสาหกรรม
ที่จะต้องพึ่งพาน้ํามันในการผลิตสินค้า หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อ
สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน

Current Account

เป็นมาตรวัดการนําเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า วัดกระแสรายได้ของภาคบริการและการโอนเงิน ดัชนีดังกล่าว เชื่อมโยงกับความต้องการสกุลเงิน จํานวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติต้องการถือครองสกุลเงินดังกล่าว มากขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร D

Daylight Saving Time Shift
การปรับเวลาเข้าสู่ระบบเวลาออมแสงของประเทศฝั่งตะวันตก ซึ่งจะส่งผลทําให้ระยะเวลาในการซื้อขายล่าช้า

ออกไปจากเดิม 1 ชั่วโมง ครอบคลุมในระยะเวลาในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้แต่ละประเทศไม่ได้ประกาศพร้อมกัน ในแต่ละประเทศจะมีการประกาศให้ทราบเป็นระยะ

หมวดอักษร E

Economy Watcher Sentiment

เป็นมาตรวัดที่จัดทําขึ้นจากการสํารวจผู้มีงานทําโดยตรง เกี่ยวกับอํานาจในการบริโภคและการใช้จ่าย ดัชนีที่มีค่า มากกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดีดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ใน สภาวะถดถอย หากจํานวนทีประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน่

Employment Change

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน จัดเป็นดัชนีบ่งชี้ที่สําคัญของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างหนัก ซึ่งสามารถแสดงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมได้หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์ จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร F

Fixed Asset Investment
เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายโดยรวมเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ใช่โรงงาน ถนน ระบบไฟฟ้าและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับการลงทุนของภาครัฐและเอกชน หากจํานวนที่ประกาศจริง
มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Flash Manufacturing

เป็นมาตรวัดสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะถูกผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ดัชนีดังกล่าวจะระบุถึง ระดับความสัมพันธ์ของเงื่อนไขทางธุรกิจและอัตราการจ้างงาน อันจะเป็นข้อมูลที่ส่งผลกระทบถึงคําสั่งในการผลิต สินค้าใหม่และอัตราสินค้าคงเหลือ ดัชนีที่มีค่ามากกว่า 50 บ่งบอกถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะถดถอย หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวน ที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Foreign Currency Reserves

เป็นมาตรวัดการสํารองเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปกป้องอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลประเทศนั้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร G

Gross Domestic Product (GDP)
เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอัตราเงินเฟ้อที่รวมสินค้าและบริการทั้งหมด ซึ่งคํานวณมาจากผู้ผลิต
ของทั้งระบบเศรษฐกิจ จัดเป็นดัชนีที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีหากจํานวน

ที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร H

Home Loans

เป็นมาตรวัดในจํานวนสินเชื่อสําหรับกู้ซื้อบ้านใหม่เป็นดัชนีบ่งชี้ความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้มี ภาระผูกพันทางการคลังกับสกุลเงินนั้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน House Price Index (HPI)

เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงจํานวนการซื้อบ้านที่ติดจํานอง จัดเป็นดัชนีชั้นนําในภาคที่อยู่อาศัย จํานวนที่ มากขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนและกระตุ้นกิจกรรมทางอุตสาหกรรมให้มากขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่า จํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร I

Industrial Production

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อโดยรวมของภาคการผลิต การทําเหมืองแร่และสาธารณูปโภค จัดเป็นดัชนีชี้นําสําคัญทางเศรษฐกิจ ที่สามารถให้ข้อมูลถึงสภาพของผู้บริโภคในขณะนั้น รวมไปถึงการจ้างงานและ รายได้ต่อหัว หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Investor Confidence

เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดเป็นตัวบ่งชี้อย่างดีของเศรษฐกิจที่สามารถบ่งบอก ถึงความขยายตัวหรือความหดตัวทางเศรษฐกิจได้การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปแล้วมีการสํารวจนักลงทุน ประมาณ 2,800 คน หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร J

Job Advertisements
เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจํานวนโฆษณางานที่ลงในหนังสือพิมพ์รายวันและเว็บไซต์ต่างๆ หากจํานวนที่ประกาศ
จริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน ดัชนีดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะบอกถึงผลกระทบในการจ้างงาน

ได้เป็นอย่างดี

หมวดอักษร L

Leading Indicators

เป็นมาตรวัดดัชนีคอมโพสิตจํานวน 11 ตัวซึ่งอยู่ในกลุ่มของการจ้างงาน การผลิต คําสั่งซื้อ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้าน การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้นและปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ เป็นต้น หากจํานวน ที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น Libor Rate

เป็นมาตรวัดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น อันเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินค่าสกุลเงิน ส่งผลถึงการตัดสินใจ ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยธนาคารกลาง หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร M

Manufacturing Sales

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของยอดขายในระดับการผลิต โดยมีการสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจ ในภาคการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมการผลิต หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อ สกุลเงิน

Monetary Policy Meeting Minutes

เป็นการประชุมในรายละเอียดของธนาคารกลาง ซึ่งจะมีการกล่าวถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดอัตราดอกเบี้ย หากประกาศแล้วปรากฏว่า มีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร N

Non-Farm Payrolls (NFP)
เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจํานวนของคนที่มีงานทําในช่วงเดือนก่อนหน้าไม่รวมภาคการเกษตร จัดเป็นดัชนีบ่งชี้
ที่สําคัญในการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม หากจํานวนที่ประกาศจริง

มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร O

Official Cash Rate

เป็นมาตรวัดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์กู้มาจากธนาคารกลางของประเทศ การดูแลอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการประเมินค่าสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทางการเงินจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินต่อไป หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร P

Producer Price Index (PPI)

เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาจากผู้ผลิต ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดอัตรา เงินเฟ้อของผู้บริโภคเป็นอย่างดีหากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Press Conference

การแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การแถลงข่าวดังกล่าวจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก จะเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ถามคําถามกับธนาคารกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนอย่างหนัก และในส่วนหลังคือการแถลงนโยบายทางการเงินที่ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ดําเนินนโยบาย ทางเศรษฐกิจ หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร R

Rate Statement

เป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองของอัตราดอกเบี้ยและ ความเห็นเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการดําเนินงานของธนาคารกลาง นอกจากนี้ยังให้เบาะแสแนวโน้มในการดําเนินงานของธนาคารกลางในอนาคตได้หากประกาศแล้วปรากฏว่า มีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

Retail Sales

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของอัตราเงินเฟ้อในระดับค้าปลีก ไม่รวมรถยนต์และสถานีบริการ น้ํามัน ดัชนีดังกล่าวเป็นมาตรวัดหลักของการใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้ เป็นอย่างดีหากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร T

TIC Long-Term Purchases

เป็นมาตรวัดความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ระยะยาวต่างประเทศ ซึ่งถูกจัดซื้อโดยสหรัฐอเมริกา สามารถ บ่งบอกความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถบอกถึงความต้องการ เงินดอลลาร์ของชาวต่างชาติได้ด้วย จัดทําโดย Treasury International Capital (TIC) หากจํานวนที่ประกาศจริง มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

Trade Balance

เป็นมาตรวัดความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนําเข้าสินค้าระหว่างเดือน ดุลการค้าจะสามารถ วัดความต้องการสกุลเงินของชาวต่างชาติได้นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าในประเทศด้วย หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร U

Unemployment Claims

เป็นมาตรวัดจํานวนผู้ยื่นขอประกันการว่างงาน ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการพิจารณานโยบายทางการเงิน ของประเทศ หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน Unemployment Rate

เป็นมาตรวัดการว่างงาน จํานวนคนว่างงานที่มากย่อมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความสัมพันธ์ ต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมาก หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน