การซื้อขายสกุลเงิน

0
206
การซื้อขายสกุลเงิน

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น การซื้อขายสกุลเงิน

ในตลาดปริวรรตเงินตรานั้น การซื้อขายสกุลเงินถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Major Pairs, Cross Pairs, Emerging Market Pairs และการซื้อขายทรัพย์สินอื่นอีก 4 ประเภทคือ Commodity, Indices, Future และ CFD ทําให้ตลาดมีผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนเลือกสรรจํานวนมาก เกิดการซื้อขายตลอดเวลา

การส่งคําสั่งซื้อขาย

ขั้นตอนแรกของการส่งคําสั่งซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 4 คือการเลือกเมนูTools เลือก New Order สามารถใช้ปุ่มลัด F9 แทนได้

ประเภทของคําสั่งซื้อขาย

Instant Execution
คําสั่ง Sell ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง

คําสั่ง Buy ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น

Pending Order
คําสั่ง Sell Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากลงไปสักระยะแล้ว
คําสั่ง Sell Stop ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากขึ้นไปสักระยะแล้ว
คําสั่ง Buy Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ก่อนจะเพิ่มขึ้นราคาจะต้องลดลงก่อน

คําสั่ง Buy Stop ใช้ในกรณีทีนักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น่ แต่ราคาจะเพิ่มขึ้นหลังจากขึ้นไปสักระยะ

Stop Loss (S/L)

คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อลดความสูญเสียหากราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เมื่อราคามาถึงระดับที่ กําหนดไว้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Target (T/P)

คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อทํากําไรเมื่อราคามาถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ผลการดําเนินการของคําสั่งนี้ส่งทําให้นักลงทุน ได้รับกําไรโดยไม่ต้องปิด Position ด้วยตนเองเมื่อราคามาถึงรดับที่นักลงทุนกําหนดไว้

Trailing Stop

คําสั่งมีลักษณะคล้ายกับ Stop Loss (S/L) ที่จะสามารถช่วยให้การสูญเสียอยู่ในวงจํากัด Trailing Stop เป็นไป โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานเมื่อ Position กลายเป็นผลกําไรที่ราคาในตลาดอยู่ห่างจากระดับที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยนักลงทุน สามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกขวาที่Position เลือก Trailing Stop จากนั้นเลือกระดับ ที่ต้องการ

Trade Positions
เมื่อนักลงทุนส่งคําสั่งการลงทุนแล้ว จะปรากฏคําสั่งประกอบด้วย
Opening position การซื้อหรือขายเป็นผลมาจากตลาดหรือการดําเนินการสั่งซื้อที่ค้างอยู่

Modifying position การปรับเปลี่ยน Position เพื่อป้องกันการสูญเสียและทํากําไรในระดับที่ต้องการ

Placing orders การวางคําสั่งซื้อขายที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
Deletion การยกเลิกคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการ

Closing position การปิด Position เพื่อทํากําไรหรือป้องกันการขาดทุนที่มากกว่าเดิม

Maximum Deviation

ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดที่อนุญาตในในการเปิด Position ค่าเบี่ยงเบนราคาจะส่งผลให้ราคาไม่สามารถเปิด ในรูปแบบการดําเนินการทันทีแต่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินจํานวนที่นักลงทุนกําหนดไว้

Multiple Close

เป็นคําสั่งปิด Position ที่มีลักษณะคล้ายกันพร้อมกันทั้งหมด โดยคําสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นคําสั่งที่เกิดจากคู่เงิน เดียวกัน มีทิศทางราคาไปทางเดียวกัน คําสั่งจึงจะสามารถใช้งานได้หากในคู่เงินนั้นมีรูปแบบคําสั่งหลากหลาย ระบบจะเลือกเฉพาะคําสั่งที่มีความคล้ายกันเท่านั้น